AMSTERDAM - In 2017 wordt een nieuw bestemmingsplan voor de Oude Houthaven opgesteld. Op dit moment ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage. U kunt vragen over de technische uitwerking stellen tijdens een informatieavond op woensdag 6 september. Daarnaast heeft u nu de mogelijkheid om een zienswijze op het ontwerp in te dienen.

In 2011 zijn 26 woonschepen uit het gebied van de nieuwe wijk ‘Houthaven’ tijdelijk verhuisd naar de Oude Houthaven. Dit was noodzakelijk in verband met de ontwikkeling van de nieuwe wijk. De 26 woonschepen vallen onder het overgangsrecht en liggen vooralsnog met een (tijdelijke) ligplaatsvergunning in de Oude Houthaven. In 2012 hebben een aantal van de woonschepeneigenaren aan stadsdeel West gevraagd of zij niet permanent in de Oude Houthaven mogen blijven liggen. Het bestuur heeft hier positief op gereageerd.

In een bestemmingsplan wordt vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald gebied voor bouw, gebruik en inrichting. Voor bovenstaand verzoek is dus een aanpassing in het bestemmingsplan nodig.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder worden voor een periode van zes weken ter inzage gelegd, van 21 augustus tot en met 2 oktober 2017. Op woensdag 6 september 2017 wordt een informatieavond georganiseerd.

  • Informatieavond technische uitwerking ontwerpbestemmingsplan
    Woensdag 6 september 2017, 19.15-21.00 uur
    de Alles in 1 School De Zeeheld, Roggeveenstraat 14.
    U bent van harte welkom.
  • Ter inzage legging
    Eenieder kan gedurende de terinzageligging een zienswijze indienen over het ontwerpbestemmingsplan. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzageligging een zienswijze indienen over het ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting.

Meer lezen? https://www.amsterdam.nl/westerpark/bestemmingsplan-oude/