AMSTERDAM - Op 17 november 2020 stemde het college van B en W in met de Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040. De visie geeft richting aan de toekomst van de Amsterdamse haven en het aandeelhouderschap van het Havenbedrijf. Het is voor het eerst dat er een dergelijke visie ligt Aan de hand van vijf publieke belangen beschrijft de visie hoe de gemeente in samenwerking met alle partijen in de haven en de regio omgaat met de grote opgaven van de komende decennia. De belangrijkste uitdagingen zijn de transitie naar een duurzame economie en het behoud van de daarvoor benodigde nautisch logistieke infrastructuur. Bij alle afwegingen speelt de schaarse ruimte een grote rol.


Met de Gemeentelijke Visie Haven 2020-2040 geeft de gemeente richting aan de herijking van het aandeelhouderschap, op basis van actuele trends en ontwikkelingen die het havengebied en de vitale havenfuncties in de komende jaren zullen raken. In de visie worden vijf publieke belangen benoemd;
1. Duurzaamheid: Klimaatneutraal en Circulair;
2. De haven als nautisch logistiek knooppunt;
3. De haven als industrieterrein;
4. Verstedelijking: Hoogstedelijke woonwerkmilieus;
5. Veilig gebruik van de nautische ruimte.

Doorsnijdende thema’s zijn een goed functionerende arbeidsmarkt en ketenverantwoordelijkheid. Deze vijf publieke belangen moeten niet alleen de toekomst van de haven en haveninfrastructuur waarborgen, maar ook kansen creëren om de stad en regio de komende decennia leefbaar en economisch sterk te houden.

Wethouder Victor Everhardt (Lucht- en Zeehaven): “De Amsterdamse haven is uniek en heeft ons door de eeuwen heen voorspoed gebracht. Dat willen we behouden. Daarom moeten we nu al anticiperen op economische ontwikkelingen die de haven nieuwe kansen bieden. We willen als stad de banden nauwer aanhalen en onze ambities verwezenlijken samen met zowel de haven als de daar gevestigde bedrijven en de regionale partners.”

De haven is een belangrijke schakel in een fijnmazig netwerk van (inter)nationale en regionale handelsroutes en de belangrijkste plek in de regio die geschikt is voor grootschalige industriële en duurzame bedrijvigheid, zoals afvalverwerking en energieopwekking. De Amsterdamse haven biedt werk aan circa 35.000 werknemers en beslaat ruim 1600 hectare. De NZKG-regio (havens van Amsterdam, Zaanstad, Beverwijk en Velsen/IJmuiden), met in totaal circa. 70.000 werknemers, wordt gerekend tot de vierde haven van Europa. In 2019 bezochten ruim 5.000 zeeschepen en ruim 37.000 binnenvaartschepen de Amsterdamse haven.

Op dit moment is de Amsterdamse haven een zogenaamde bulkhaven: 70 procent van de ladingstromen bestaat uit fossiele brandstoffen. Trends laten zien dat internationale vervoersstromen in rap tempo veranderen. Geopolitieke ontwikkelingen en afnemende globalisering vormen een serieuze bedreiging voor de concurrentiepositie van havengebieden. De verwachting is verder dat de stad en regio, ondanks de coronacrisis, zullen blijven groeien. Ook ligt er een forse duurzaamheidsopgave, voortkomend uit de afspraken die zijn vastgelegd in (inter)nationale klimaatakkoorden.

Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “In 2030 wil Amsterdam de CO2-uitstoot met 55% verminderen en in 2050 willen we volledig circulair zijn. De haven heeft hier een belangrijke rol in en zal net als de stad moeten innoveren en transformeren. Als gemeente werken we samen met het Havenbedrijf Amsterdam en de bedrijven in de haven om deze verandering goed vorm te geven. Met als doel dat de haven een ‘duurzame batterij’ voor de stad, de regio en Europa wordt. Een plek waar duurzame energie op industriële schaal opgewekt, geproduceerd, omgezet, opgeslagen en gedistribueerd naar de eindgebruiker en waar volop kansen ontstaan voor nieuwe banen in de duurzame energieopwekking en de circulaire maakindustrie.”