AMSTERDAM - Amsterdam heeft een nieuw evenementenbeleid. Er worden strengere eisen gesteld aan het geluidsvolume van evenementen in de stad. Ook wordt het aantal dagen dat een evenement mag plaatsvinden op veel locaties begrensd. Met het totaalpakket aan maatregelen wil Amsterdam de overlast van evenementen laten afnemen.

Voor muziekevenementen geldt een gevelnorm van maximaal 85 dB(C). Met gevelwaarde wordt het geluidsniveau dat wordt gemeten op gevels van omliggende woningen bedoeld. Als het bijvoorbeeld gaat om een sportevenement, dan moet het geluid nog wat zachter. De nieuwe normen zijn vrij streng in vergelijking met andere steden.

Locatieprofielen

Ook aan het aantal evenementendagen per locatie in de stad zijn grenzen gesteld. Zo staat nu in locatieprofielen wáár en onder welke voorwaarden er evenementen kunnen plaatsvinden. Zestien locaties zijn uitgesloten van hoge geluidbelasting, maar in bijvoorbeeld de Tuinen van West, op de pleinen rondom de Zuid WTC en op Centrumeiland Strand worden iets meer evenementen mogelijk gemaakt. Het aantal evenementen en de toegestane geluidbelasting in parken is ingeperkt ten opzichte van wat er in het verleden mogelijk was. Evenementen in parken mogen alleen plaatsvinden als organisatoren maatregelen nemen ter bescherming van flora, fauna en bodem.

Op weg naar duurzaam

In 2020 moeten alle grote evenementen voldoen aan criteria op het gebied van duurzaamheid. In een richtlijn, die onderdeel is van het nieuwe beleid, staat aan welke eisen op het gebied van energie, water, afval, mobiliteit en communicatie organisatoren moeten voldoen.

Nieuw evenemententerrein?

In 2018 worden er nog vier evenementen op de N1 kavel aan de Wethouder Van Essenweg gehouden. Deze evenementen worden daar georganiseerd in het kader van een pilot om te beoordelen of hier eventueel een duurzaam evenemententerrein kan komen. Er wordt onder andere onderzocht hoe het zit met (geluid)overlast rondom het terrein, en of het terrein wat betreft inrichting en mobiliteit geschikt is voor grote evenementen. Bewoners hebben afgelopen tijd hun zorgen geuit over de ontwikkeling van het terrein. Deze zorgen wegen mee in de uiteindelijke afweging om het terrein voor een langere periode te ontwikkelen.

Meer lezen

De inspraakreacties op onderdelen van dit beleid zijn verwerkt en leidden in sommige gevallen tot aanpassingen in het definitieve evenementenbeleid.

Het college van B en W heeft op 12 december 2017 met het nieuwe evenementenbeleid ingestemd. Op 11 januari wordt het onderwerp besproken in de raadscommissie Algemene Zaken en eventueel ook nog in de vergadering van de gemeenteraad op 24 januari. Spoedig na bespreking in de gemeenteraad zal de burgemeester het beleid vaststellen, zodat het uiterlijk op 1 maart 2018 officieel van kracht is. Vergunningen voor evenementen die plaatsvinden in 2018 worden al volgens het nieuwe beleid verleend.