AMSTERDAM - Gemeente Amsterdam en netbeheerders Liander en Tennet vormen een gezamenlijk taskforce om de gevolgen van het volgelopen elektriciteitsnet aan te pakken. De taskforce gaat aan de slag met de energie-opgave van de stad. Door de uitbreiding van infrastructuur te coördineren en te versnellen, manieren om de schaarse ruimte op het net op een maatschappelijk verantwoorde manier te verdelen en slimme korte termijn oplossingen te bedenken om de congestieproblematiek te verzachten

Liander heeft vandaag congestie afgekondigd voor het deel van de stad dat bediend wordt door elektriciteitsstation Hemweg. Dat betekent dat inmiddels in bijna de helft van de stad nieuwe grootverbruikers van elektriciteit niet kunnen worden voorzien van stroom. Onder deze toekomstige grootverbruikers zitten ook maatschappelijke voorzieningen zoals scholen en aanvragen die belangrijk zijn voor de verduurzaming van de stad. De ontwikkeling van Amsterdam komt daardoor steeds meer onder druk te staan.

Liander constateert dat sinds de aankondiging van knelpunten op het Amsterdamse elektriciteitsnet bedrijven grote hoeveelheden elektriciteit contracteren. In 2021 hebben grootverbruikers van elektriciteit in het gebied dat station Hemweg van stroom voorziet vier keer zoveel elektriciteit aangevraagd als in de afgelopen 10 jaar.

Wethouder van Doorninck: "Deze situatie vraagt om een rigoureus andere manier van samenwerken. We gaan niet langer vanuit ons eigen belang met elkaar onderhandelen. We hebben een gedeelde opgave en we moeten allemaal kijken wat we kunnen bijdragen aan de oplossing. Ik ga er daarbij ook vanuit dat de grote aanvragers uit de commerciële sector hun steentje bij gaan dragen. Door hun eigen aanvragen nog eens kritisch te bezien en samen te zoeken naar slimmere oplossingen."

Daan Schut, lid van de Raad van Bestuur van Alliander, de holding waar netbeheerder Liander onder valt: "De vraag naar elektriciteit in Amsterdam is snel extreem hard gestegen. Het elektriciteitsnet in vrijwel de hele stad heeft bijna of helemaal zijn maximale capaciteit bereikt. Wij werken hard aan de uitbreiding van het net. Dat kost veel tijd. Ondertussen moeten we de schaarse capaciteit zo goed mogelijk verdelen. Om deze opgave te versnellen is het cruciaal dat we de volgende stap zetten in de samenwerking. Door samen de taskforce in te richten geven we daar invulling aan. Daarbij willen we graag ook intensiever met het bedrijfsleven in gesprek. We zien dat er bedrijven zijn die veel meer capaciteit contracteren dan ze daadwerkelijk nodig hebben. We willen graag met deze bedrijven in gesprek over andere manieren om zekerheid te bieden. "

Vanwege de grote vraag aan elektriciteit vanuit de haven zal Port of Amsterdam deelnemen aan de taskforce op de momenten dat dat deel van de stad aan de orde is.

Koen Overtoom, CEO Port of Amsterdam: "Wat Liander schetst, geldt ook voor havenbedrijven. Zij hebben extra stroom nodig om de transitie te maken naar duurzame oplossingen, zoals alternatieven voor de fossiele brandstoffen. Daar heeft iedereen baat bij. Om de druk op het net te temperen, wordt ook gekeken naar alternatieve energiebronnen, zoals hergebruik van warmte en de inzet van waterstof. Ook gaan wij met de grootverbruikers in de haven in gesprek in hoeverre zij hun gecontracteerde vermogen kunnen afstemmen en eventueel delen met andere bedrijven."

Maarten Abbenhuis, COO bij landelijk hoogspanningsnetbeheerder TenneT: "De verzwaring van het elektriciteitsnet in Amsterdam is een complexe puzzel. In nagenoeg alle stadsdelen zal de schop de grond in gaan de komende jaren. TenneT investeert tot 2035 voor ruim 650 miljoen euro in het hoogspanningsnet in de regio Amsterdam. De aangewezen ruimte, zowel boven als onder de grond, is mede bepalend voor de snelheid van de netuitbreiding. Het vinden van geschikte locaties moet echt prioriteit krijgen. Van belang is dat we veilig blijven werken en dat het licht blijft branden terwijl de netuitbreidingen plaatsvinden. Modulair bouwen en standaardiseren zijn van groot belang om versnelling in de realisatie van infrastructuur te krijgen. TenneT juicht het dan ook toe dat er een taskforce komt waarin alle betrokken partijen helpen om versnelling aan te brengen in deze grote opgave voor de stad."

De betrokken partijen werken al op verschillende manieren samen om congestiemanagement, het afstemmen van vraag en aanbod, vorm te geven en het elektriciteitsnet te verstevigen. De taskforce moet deze samenwerking versnellen en waar mogelijk doorbraken forceren. De taskforce levert begin 2022 een eerste plan op. In dit plan zal staan hoe betrokken partijen versneld de nodige netuitbreidingen gaan realiseren en tijdelijke oplossingen gaan implementeren die ervoor zorgen dat ten tijde van congestie de ontwikkelingen in de stad zo min mogelijk stil komen te staan.