AMSTERDAM - Het college van B en W investeert de komende jaren 7,5 miljoen euro extra in de versterking van het jongerenwerk in de stad, vooral in de wijken waar dat het hardst nodig is. Met drie actielijnen wordt de komende jaren richting gegeven aan nieuw beleid: het versterken van het vakmanschap en de effectiviteit van jongerenwerk, voorkomen dat jongeren in handen vallen van criminele netwerken en snellere passende ondersteuning voor jongeren met verschillende problematiek door betere samenwerking. De maatregelen zijn nodig omdat een steeds grotere groep jongeren last heeft van mentale en fysieke problemen. Ook is er een groter wordende groep jongeren die al op jonge leeftijd ontvankelijk is voor criminaliteit. Door het jongerenwerk effectiever te organiseren en meer in te zetten op vakmanschap kunnen meer jongeren worden bereikt. De komende periode wordt een stedelijk team opgezet voor de buurten met de grootste problemen. Daarnaast wordt de Amsterdamse Jongerenwerk Academie opgericht en komt er extra aandacht voor jongerenwerk op school en online.


Wethouder Sofyan Mbarki (Jongerenwerk):”De leefwereld van jongeren is de afgelopen jaren veranderd. We zien verharding op straat en toenemende mentale problemen onder jongeren. Het jongerenwerk kan een belangrijke rol spelen in de aanpak hiervan. Als jongerenwerkers het vertrouwen winnen van jongeren, kunnen zij echt het verschil maken in het leven van jongeren. Net als de leraar en de wijkagent. Want met een deel van de jongeren kan het over een paar jaar weer goed gaan, zij hebben soms laagdrempelig een duwtje in de juiste richting nodig. Jongerenwerk is een vak en dit vakmanschap verdient erkenning. Ik maak mij zorgen over de versnippering van het jongerenwerk in sommige delen van de stad. Door de toename van bijvoorbeeld zzp’ers is het verloop hoog en wordt er geen duurzame relatie opgebouwd met jongeren in bepaalde wijken. We verliezen dan de connectie met deze jongeren en ze verdwijnen uit beeld. Een deel komt in de criminaliteit (of wordt hier slachtoffer van) of eindigt in een baan zonder veel mogelijkheden en toekomstperspectief. Daarom is het belangrijk dat jongerenwerkorganisaties beter gaan samenwerken om zo samen te kijken waar en hoe ze jongeren het beste kunnen helpen weerbaar en wendbaar te zijn in een veranderende maatschappij.”

De Amsterdamse Jongerenwerk Academie

Jongerenwerkers werken op straat met jongeren tussen ongeveer 10 en 23 jaar in Amsterdamse wijken, op scholen en online. Zij benaderen hen actief - ook als het om jongeren gaat die niet gemakkelijk te bereiken zijn - en bouwen met hen een vertrouwensband op. Dit is cruciaal om ze van daaruit in groepsverband met andere jongeren verder op weg te helpen. Uit onderzoek blijkt dat 6,5 procent van de jongeren in Amsterdam voldoet aan het risicoprofiel om in de drugscriminaliteit te belanden. Jongerenwerkers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen hiervan. Zo moeten zij beginnend risicogedrag (o.a. crimineel gedrag en uitbuiting) kunnen herkennen, offline en online, op straat en op school. Bij zowel jongens als meiden. Goed jongerenwerk vereist dan ook dat jongerenwerkers continu meebewegen met ontwikkelingen in de maatschappij en in de stad. Het college van B en W investeert daarom extra in de basiskwaliteit en het vakmanschap van jongerenwerk om zo de impact van hun werk te vergroten. Dit kan door het Jongerenwerk op een effectievere manier te organiseren.

Ook wordt de komende periode gewerkt aan het opzetten van een Amsterdamse Jongerenwerk Academie. Met een stedelijke Academie wordt expertise opgebouwd en gedeeld tussen collega’s binnen het jongerenwerk en partners zoals het onderwijs, Jongerenpunten, politie en straatcoaches. Het is de bedoeling dat zowel nieuwe als bestaande jongerenwerkers worden verbonden aan de Academie, om uiteindelijk stadsbreed jongerenwerkers in te kunnen zetten die met de tijd én met de jongeren meebewegen. Het komende jaar worden de plannen van de Academie verder uitgewerkt. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een beroepsregister Jongerenwerk in Amsterdam.

Stedelijk Team

De gemeente Amsterdam gaat de komende periode experimenteren met de inzet van een stedelijk team. In zo’n team zitten jongerenwerkers die in staat zijn om jongeren met zwaardere problemen te ondersteunen. Ook kan dit team ingezet worden wanneer tijdelijk behoefte is aan meer jongerenwerkers om collega’s te ondersteunen. Dit kan specifieke expertise zijn of hulp bij acute onrust in een wijk (bijvoorbeeld de ongeregeldheden bij de kermis en rondom het WK afgelopen jaar). Deze jongerenwerkers worden geëquipeerd om samen met andere partners (vanuit zorg en veiligheid) te kunnen bepalen wat er nodig is om jongeren met (beginnend) crimineel gedrag te begeleiden. De komende periode wordt verder verkend hoe zo’n stedelijk team eruit moet zien, welke expertise nog meer nodig is en welke rol jongerenwerkers kunnen spelen.