AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam komt in samenwerking met voetbalverenigingen en de KNVB vóór de zomer met een actieplan om het amateurvoetbal in de stad te versterken. Voetbal is de grootste sport van Amsterdam en heeft een belangrijke sociale waarde. Met veel clubs gaat het echter niet goed, met name in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Zij hebben al jaren te maken met een mix aan problemen: tekort aan vrijwilligers, geen goede invulling van bestuursfuncties en de opkomst van commerciële voetbalscholen die sommige verenigingen dreigen te verdringen. Het plan wordt vastgelegd in de Amsterdamse Voetbal Agenda en richt zich op vier actielijnen: versterken van voetbalverenigingen, reguleren van commerciële voetbalscholen, toegankelijkheid voor meiden en zaalvoetballers vergroten en inzetten op sociale veiligheid.


Wethouder Sofyan Mbarki (Sport): "Het verenigingsleven staat onder druk en dat is zorgelijk. Jarenlang hebben we als gemeente toegestaan dat het aantal commerciële voetbalscholen gestaag toeneemt, dat zij gebruik maken van publieke grond en langzaamaan voetbalverenigingen verdringen. Daar moeten we paal en perk aan stellen. Wij gaan in Amsterdam voetbalscholen meer én beter reguleren. Ook ga ik mij komende jaren inzetten voor meer ruimte voor meiden- en vrouwenvoetbal en een verbeterde sociale veiligheid op verenigingen. Dit doen we samen met de voetbalverenigingen en de KNVB."

Versterken voetbalverenigingen


Wekelijks voetballen tienduizenden Amsterdammers bij een van de 58 voetbalverenigingen in de stad. Het verenigingsleven staat echter onder druk en dan met name in Noord, Zuidoost en Nieuw-West waar al sprake is van sociale problematiek. Het gevolg is vaak een terugloop, maar ook een hoog verloop van leden. Dit maakt het risico op voortijdig stoppen met sporten groter, terwijl de sportdeelname in deze gebieden al significant lager is dan het stedelijk gemiddelde. Dit effect wordt versterkt door de gevolgen van de coronapandemie, de energiecrisis en inflatie. Vanuit de KNVB is er een ondersteuningsstructuur voor voetbalclubs. Ook de gemeente biedt op verschillende manieren steun met onder andere workshops, inhoudelijke contactpersonen en verschillende subsidieregelingen voor verenigingen en met de Stadspas voor gezinnen. De komende tijd wordt onderzocht hoe deze ondersteuning geïntensiveerd kan worden, bijvoorbeeld door het creëren van een platform voor sportclubs om de informatievoorziening te optimaliseren. De gemeente Amsterdam en de KNVB gaan daarnaast nog meer met elkaar samenwerken om clubs zo beter te kunnen helpen.

Meidenvoetbal en sociale veiligheid


Amsterdam wil overal in de stad een kwalitatief goed aanbod waar meiden veilig en prettig kunnen voetballen. Sociale veiligheid is de belangrijkste basisvoorwaarde voor sportplezier, denk hierbij aan naar elkaar omkijken, alertheid op grensoverschrijdend gedrag, tijdig signaleren, elkaar aanspreken, verantwoordelijkheid nemen en zo nodig melden bij de Vertrouwenscontactpersoon. De samenwerking met de KNVB binnen het programma 'Ons Voetbal Is Van Iedereen' wordt om die reden geïntensiveerd. Dit traject is er op gericht alle vormen van uitsluiting, discriminatie en racisme binnen het voetbal terug te dringen. Ook heeft Amsterdam zich als speelstad opgegeven voor het WK Voetbal vrouwen 2027. Een WK voetbal kan een sterkere impuls geven aan de groei en potentie van het meiden- en vrouwenvoetbal in de stad.

Commerciële voetbalscholen reguleren


Er zijn op dit moment zo'n 80 commerciële voetbalscholen actief in Amsterdam. Er is te weinig zicht op de kwaliteit van deze scholen en de mate waarin aan een aantal basisvoorwaarden voldaan wordt. Terwijl sportclubs waar de gemeente een samenwerkingsrelatie mee heeft, onder andere aan de Basiseisen Sociale Veiligheid moeten voldoen, geldt dit nu niet voor de voetbalscholen. Voetbalscholen maken gebruik van publieke velden via een vereniging voor een maatschappelijk tarief of ze betalen er niet voor, terwijl voetbalscholen zelf commerciële tarieven hanteren. Hiermee is een ongelijk speelveld ontstaan en een scheve verhouding tussen kinderen van ouders die zich extra trainingen kunnen permitteren en kinderen van ouders die dat niet kunnen, dit zorgt voor ongelijkheid. Ook wordt door betaald voetbalorganisaties gescout bij commerciële voetbalscholen, wat de verleiding groter maakt om hier te gaan voetballen. Het betaald voetbal heeft in die zin ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid, vandaar dat er ook contact is met bijvoorbeeld Ajax om hier samen in op te trekken.

De belangrijkste onderdelen van de aanpak zijn het vergroten van de transparantie, duidelijke tariefstelling, verantwoord sportklimaat (met name bij commerciële sportaanbieders die werken met minderjarigen), kwaliteitseisen (waaronder de Basiseisen Sociale Veiligheid) en handhaving. Sommige verenigingen hebben nu al te maken met acute problemen met voetbalscholen. In sommige gevallen escaleert dat, met mogelijk nog meer negatieve gevolgen voor de verenigingen. Vooruitlopend op de Voetbal Agenda, zal het college op excessen handhaven met de middelen die nu al beschikbaar zijn.