AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat mensen die toeslagen mislopen direct compenseren. Het gaat om een specifieke groep Amsterdammers van wie één partner geen inkomen heeft en de ander een uitkering bij het UWV. Deze groep moet hierdoor onbedoeld huur- of zorgtoeslag terugbetalen of loopt deze toeslagen juist mis. Het Rijk erkent de fout en werkt aan een oplossing, in de tussentijd kunnen mensen om wie het gaat zich melden bij gemeenten voor bijzondere bijstand. In de praktijk zijn weinig mensen zich hier echter van bewust. De gemeente Amsterdam gaat deze groep mensen daarom automatisch compenseren. Het gaat naar schatting om 250 Amsterdammers die vanaf september zullen worden geholpen.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang): “De bestaanszekerheid van mensen staat al langer onder druk en die neemt voor een deel van de mensen alleen maar toe.

Het is schrijnend om te zien dat juist een groep mensen die al van een minimuminkomen rondkomen, de dupe zijn van de complexiteit van de toeslagensystematiek en de belastingwetgeving. We zien dat de groep mensen waar het hier om gaat vaak zelf niet op de hoogte is van deze situatie. In afwachting van de beloofde aanpassingen vanuit het Rijk zorgen we er nu voor dat deze mensen automatisch worden gecompenseerd.”

Eenverdienersproblematiek


Een voorbeeld van mensen die het onbedoeld zwaar hebben zijn gezinnen die huur- en zorgtoeslagen mislopen doordat van een UWV-uitkering hebben die wordt aangevuld met een kleine bijstandsuitkering. Eerder werd in deze situatie het inkomen via een belastingteruggave aangevuld tot het minimum. Deze tegemoetkoming is door het Rijk afgebouwd. Het netto-inkomen van deze gezinnen kan door de gemeente aangevuld worden tot bijstandsniveau. Maar als gevolg daarvan valt het totale belastbaar inkomen van het gezin hoger uit dan het minimum, waardoor zij volgens de regels geen recht hebben op huur- of zorgtoeslagen of deze juist moeten terugbetalen. Het bedrag dat gezinnen mislopen kan jaarlijks oplopen tot meer dan 500 euro. Dat is een groot tekort voor mensen die al van een minimuminkomen moeten rondkomen. Amsterdamse aanpak en oproep aan het RijkDe gemeente Amsterdam heeft een werkwijze ontwikkeld waarmee Amsterdammers die al aanvullende bijstand ontvangen automatisch worden gecompenseerd. Het gaat om ongeveer 250 Amsterdammers die nu in beeld zijn. Waar nodig wordt gezorgd voor maatwerk.Niet alle Amsterdammers die te weinig toeslagen ontvangen zijn bij de gemeente bekend.

Medewerkers van de gemeente en de buurtteams worden getraind in het herkennen en snel kunnen ondersteunen van Amsterdammers die met deze problematiek te maken hebben. Om echt beter inzicht te krijgen in de omvang van deze groep zijn afspraken met het UWV nodig. De oplossing voor de lange termijn ligt bij het Rijk die de oorzaak van het probleem kan wegnemen door de complexiteit van de belastingwetgeving en toeslagen aan te pakken. Als dit snel wordt rechtgezet lopen mensen geen toeslagen mis en hoeven gemeenten deze bijzondere bijstand niet te verlenen.