AMSTERDAM - Amsterdammers met een laag inkomen hebben het al langere tijd financieel moeilijk. Omdat vanuit het Rijk structurele maatregelen uitblijven, komt het college van B en W met de Agenda Bestaanszekerheid. Hierin staan nieuwe maatregelen voor een betere bestaanszekerheid en acties die ervoor zorgen dat Amsterdammers met weinig geld beter en sneller geholpen worden. De gemeente gaat bij het verstrekken van bijstand en armoederegelingen nog meer vanuit vertrouwen werken en regelingen worden toegankelijker gemaakt.


Wethouders Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) en Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken): “Bestaanszekerheid staat hoog op de politieke agenda. Dat is maar goed ook, want door het te lage bestaansminimum en de gestegen kosten voor levensonderhoud komen grote groepen mensen niet meer rond en moeten gemeenten telkens bijspringen. In deze agenda komt Amsterdam met een totaalpakket aan maatregelen, wat ervoor zorgt dat mensen met weinig geld zoveel mogelijk op ons kunnen rekenen. We hebben bestaande regelingen tegen het licht gehouden, regelingen verbeterd en het is een basis om nieuwe maatregelen aan toe te voegen. Daarnaast volgen we het advies van de Commissie Sociaal Minimum door meer te werken vanuit vertrouwen. Maar voor structurele verbeteringen in de bestaanszekerheid moet het nieuwe kabinet snel aan de slag, want gemeenten zitten aan de grens van wat zij kunnen doen voor hun inwoners.”

Beter op elkaar afgestemde regelingen

De huidige wetgeving voor uitkeringen gaat nu teveel uit van wantrouwen en bestaat uit vele onsamenhangende regelingen. Mensen die het financieel lastig hebben zijn gebaat bij een overheid die vertrouwen heeft. De Agenda Bestaanszekerheid zorgt ervoor dat mensen sneller en beter op weg worden geholpen met regelingen die beter op elkaar zijn afgestemd. Het vormt de basis voor structurele verbetering van de positie van Amsterdammers met een laag inkomen.

De gemeente Amsterdam investeert met succes al een aantal jaar in de verbetering van de positie voor mensen met een laag inkomen. In de Agenda Bestaanszekerheid worden zowel bestaande als nieuwe maatregelen opgenomen en is de basis voor toekomstige regelingen. Net zoals in het verleden zal de gemeente het effect van de maatregelen onderzoeken, samen met experts, wetenschappers en vooral Amsterdammers zelf.

In de Agenda Bestaanszekerheid zijn onder meer de volgende maatregelen opgenomen; Werken op basis van vertrouwen, Het recht op een fout, Vereenvoudiging Inkomens, Een garantieknop voor bijstandsgerechtigden, toegankelijkere Bijzondere Bijstand, een onderzoek naar het toetsen op besteedbaar inkomen in plaats van belastbaar inkomen, kortere aflostermijn voor bijstandsschulden, een pilot voor ‘Bijstand in één Dag’, de uitbreiding vroeg signalering bij schulden, de uitbreiding financiële educatie in het voortgezet onderwijs, een verhoging van de inkomenseis van armoederegelingen, onderzoek naar de oorzaken en oplossingen voor de armoedeval en de pilot Gewoon Geld Geven