AMSTERDAM - Amsterdam gaat de aanpak voor schoolveiligheid versterken. Vanuit onderwijs, jeugd en veiligheid zullen de handen nog krachtiger ineen worden geslagen om ervoor te zorgen dat onze kinderen en jongeren optimale en gelijke kansen krijgen en te voorkomen dat ze in de criminaliteit belanden. Het college van B en W investeert 4,5 miljoen euro en breidt de Amsterdamse Aanpak Schoolveiligheid uit naar het primair onderwijs. De aanpak voorziet onder meer in betere samenwerking met leerplichtprofessionals, trainingen schoolveiligheid, de inzet van jongerenwerkers en de inzet van het operationeel team schoolveiligheid op basisscholen.

Wethouder Moorman (Armoede): “Scholen horen een veilige, fijne plaats te zijn voor leerlingen en onderwijspersoneel. Om je goed te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat je je veilig voelt. 2,5 jaar geleden zijn we gestart met het programma schoolveiligheid omdat we zagen dat verharding op straat ook de scholen binnensloop. Met het programma schoolveiligheid helpen we schoolteams om de leeromgeving zo veilig mogelijk te houden. Dat heeft afgelopen jaren goed gewerkt en daarom intensiveren we onze inzet.”

Amsterdam komt met deze intensivering tegemoet aan de groeiende vraag van scholen naar ondersteuning bij veiligheidsvraagstukken op en om school. Scholen hebben weinig invloed op wat zich buiten de muren van de school afspeelt: op straat, thuis of in de online leefwereld van de leerlingen, maar leerlingen brengen dit wel de school in. Schoolveiligheid is dan ook verbonden met de andere uitdagingen in de stad, zoals het voorkomen van overlast, aanpakken van (seksueel) geweld en tegengaan van (drugs)criminaliteit.

De komende vier jaar wordt de aanpak geïntensiveerd voor het v(s)o en mbo en uitgebreid naar de po-scholen die te maken krijgen met veiligheidsvraagstukken. De aanpak kent vier actielijnen:

1. Sterke netwerken van jeugd- en veiligheidspartners op en in de omgeving van scholen;
Binnen de lokale samenwerkingsstructuren is de komende periode speciale aandacht voor de samenwerking met leerplichtprofessionals, zodat verzuimsignalen die kunnen duiden op veiligheidsproblematiek nog sneller worden opgepakt. Hiernaast wordt extra in de aanwezigheid van straatcoaches bij en rond scholen geïnvesteerd.
2. Operationeel Team Schoolveiligheid (OTSV), dat scholen helpt met de ernstigste veiligheidsproblematiek;
Het OTSV biedt advies en ondersteuning aan scholen die aanlopen tegen ernstige veiligheidsproblematiek. Het OTSV bestaat uit een team van ervaren Top400-regisseurs: experts op het gebied van complexe casuïstiek, samenwerking met jeugd- en zorgpartners en forensische problematiek. De komende periode wordt het OTSV opengesteld voor po-scholen, naast v(s)o en mbo’s die nu al een beroep op het team kunnen doen.
3. Trainingen schoolveiligheid voor deskundige onderwijsprofessionals;
De gemeente zet in op sterke onderwijsprofessionals die in staat zijn tijdig signalen van veiligheidsproblematiek te herkennen, te begrenzen en te de-escaleren, en waar nodig passende hulp in te schakelen. Daarom biedt de gemeente deskundigheidstrainingen aan op het gebied van schoolveiligheid voor vo, (v)so en straks ook voor po- en mbo-scholen.
4. Jongerenwerkers op school die de leefwerelden van jongeren verbinden (thuis, straat, online en school).
Jongerenwerkers hebben een belangrijke rol bij het tijdig signaleren van zorgen op veiligheidsgebied bij jongeren en zo het klein houden van de problematiek. Momenteel zijn er op 40 v(s)o-scholen jongerenwerkers actief. Met het Samenwerkingsverband VO Amsterdam-Diemen en jongerenwerkorganisaties wordt gekeken hoe aan deze inzet goed vervolg kan worden gegeven. Deze activiteit wordt opgepakt in het kader van het stedelijk jongerenwerk, onder verantwoordelijkheid van wethouder Mbarki.