AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om met de locatie Europaboulevard in stadsdeel Zuid het vervolgtraject in te gaan voor ontwikkeling van het Erotisch Centrum. Het college legt de keuze nu voor aan de Amsterdamse gemeenteraad. De locatiekeuze is mede gebaseerd op gesprekken met dertien commerciële marktpartijen die interesse hebben om het centrum te gaan ontwikkelen en exploiteren. Wat het college betreft zijn de twee andere locaties, de Docklandsplot op de NDSM-werf in Noord en De Groene Zoom nabij de RAI afgevallen. Het Erotisch Centrum (EC) moet een inpandige plek bieden voor sekswerk, cultuur, educatie en erotiek in brede zin, en voor verbinding met de LHBTIQ+-community.


De zoektocht naar een locatie voor een Erotisch Centrum is een bijzonder lastige opgave in de verder verdichtende stad. Bewoners hebben behoefte aan nieuwbouw en maatschappelijke voorzieningen. Dit betekent dat elke locatie voor een EC leidt tot discussies, vragen over verdringing en zorgen over leefbaarheid. Uit onderzoeken blijkt dat de locatie Europaboulevard van alle opties het meest kansrijk is en de minste nadelen kent. De locatie ligt in een sterke, sociaal veerkrachtige buurt in vergelijking tot de andere onderzochte gebieden in de stad. De locatie ligt buiten de ring A10 en is goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto. Er kan goed worden aangesloten bij aanwezige evenementen en bezoekersstromen. De locatie ligt niet in een woonwijk, de dichtstbijzijnde woningen liggen aan de overkant van een brede weg die de toegang vormt naar de ring A10. In een EC wordt ‘inpandige raamprostitutie’ mogelijk, waarbij de ramen zich alleen binnenin het gebouw bevinden. Dit komt zowel de veiligheid als de bezoekersregulatie ten goede. Alle bezoekers komen via een beveiligde ingang binnen en moeten voldoen aan de huisregels. Dit alles om kijktoerisme tegen te gaan en overlastgevende groepen te weren.


Minder ramen op de Wallen

De Amsterdamse binnenstad moet weer een plek worden waar alle Amsterdammers graag komen en bewoners zich thuis voelen. Door de grote groei van het toerisme staat de oude binnenstad, en specifiek het Red Light District, al jaren onder druk.

Om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten worden verschillende maatregelen ingezet, waaronder de vermindering van toeristische magneetfuncties. Daarom heeft de coalitie in het Amsterdams Akkoord 2022-2026 afgesproken dat zij

het aantal ramen op de Wallen verminderen door een deel te verplaatsen naar een erotisch centrum waar sekswerkers meer regie kunnen nemen over hun werk.

Met het EC worden ongeveer 100 plekken voor sekswerkers buiten de binnenstad gerealiseerd. Tegelijkertijd sluit het college eenzelfde aantal werkplekken op de Wallen. Er zijn verschillende mogelijkheden om tot sluiting over te gaan: een uitruil van ramen tussen de Wallen en het EC, de uitkoop van exploitanten of de aanpassing van het bestemmingsplan met de mogelijkheid tot onteigening. Het sluiten van de ramen zal hoe dan ook geld gaan kosten, waarvoor het college een fonds op richt.


Marktconsultatie

Dertien partijen hebben deelgenomen aan een marktconsultatie. Deelnemers waren projectontwikkelaars, cultureel ondernemers, een exploitant van raamsekswerk, vertegenwoordiging van sekswerkers, stedenbouwkundige- en architectenbureaus en één investeerder. De marktpartijen zien kansen in de commerciële exploitatie van het EC en het merendeel wil een rol spelen bij de ontwikkeling van het EC aan de Europaboulevard. In de afgelopen periode heeft het college ook vele gesprekken gevoerd met belanghebbenden onder wie sekswerkers, ondernemers uit de LHBTIQ+-community, bewoners en bewonersverenigingen. Een aantal partijen heeft alternatieve oplossingen gepresenteerd. Het college heeft alle reacties, adviezen, en onderzoeken zorgvuldig afgewogen.Hoe verder?

Als een meerderheid van de gemeenteraad de ontwikkeling van een EC op de locatie Europaboulevard steunt zal het college toewerken naar een project- en investeringsbesluit. Het projectbesluit bevat onder meer de uitwerking van het programma van eisen, technische onderzoeken ter voorbereiding van de ontwikkeling van het gebouw en het opstellen van een ontwikkelstrategie. Onderdeel daarvan is een participatietraject over de inpassing van het Erotisch Centrum. Daarin betrekt de gemeente belanghebbenden als bewoners, sekswerkers, marktpartijen en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke voorzieningen. Voor de volledige uitwerking van de plannen zullen college en raad nog een aantal formele besluiten moeten nemen. Het college houdt nu rekening met een periode van zeven jaar om het EC te realiseren.