AMSTERDAM - Amsterdam is een monumentenstad met veel gebouwen van cultuurhistorische waarde. Maar de stad groeit en niet al het erfgoed kan worden behouden. Het college van B en W heeft besloten de afweging om erfgoed in Amsterdam te behouden of te slopen eerder en transparanter te maken. Dat staat in de bestuursopdracht 'Erfgoed in een dynamische stad', die het college vandaag presenteert. Met de bestuursopdracht wil het college onder meer erfgoed gericht inzetten bij de groei van de stad. Ook moet de kennis over gebouwen van monumentale waarde in de stad toenemen, bijvoorbeeld door inventarisaties te maken van waardevolle gebieden die nu nog onvoldoende in beeld zijn.


Wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie): "Erfgoed vertelt de verhalen van de stad en haar bewoners. Maar erfgoed is kwetsbaar en beslissingen daarover kunnen niet meer worden teruggedraaid. Daarom moeten we er voorzichtig mee omgaan. Een gebouw lijkt op het eerste gezicht misschien niet zo bijzonder, maar kan toch veel betekenis hebben en belangrijk zijn voor het aanzien van de stad. Met deze bestuursopdracht geven we monumentale waarden een belangrijke rol bij vernieuwingen in de stad en vergroten we de kennis over alle mooie verhalen die de stad rijk is."

De stad groeit en verdicht door bijvoorbeeld de bouw van woningen. In de afgelopen periode is gebleken dat de discussie over de rol van erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak laat op gang komt. Het gevolg is dat belangen tegengesteld lijken te zijn: kiezen voor het behoud van een bijzonder pand staat dan gebiedsontwikkeling in de weg, of betekent dat moet worden teruggekomen op eerder gemaakte afspraken. De discussie over sloop of aanpassingen van erfgoed kan hoog oplopen en leiden tot teleurstelling bij bewoners, vertraging en hoge proceskosten.

Met de bestuursopdracht 'Erfgoed in een dynamische stad' wil het college ervoor zorgen dat de afwegingen van belangen tijdig, transparant en expliciet gemaakt worden. Welk erfgoed moet worden beschermd? Waar wordt ruimte voor ontwikkeling geboden? En hoe kan erfgoed worden gebruikt om nieuwe buurten te versterken? De bestuursopdracht zorgt ervoor dat deze vragen eerder worden beantwoord. Daarnaast wordt ervoor gezorgd dat de monumentale waarden van meer gebieden in kaart worden gebracht. Zo komen er inventarisaties van meer recente gebouwen uit de periode 1965-1985 (bijvoorbeeld in Zuidoost), van industriële gebieden (zoals langs de IJ-oevers) en van de historische dorpen en linten rond de stad.

Deze nieuwe en bestaande erfgoedwaarden worden vervolgens beter geborgd in het instrumentarium dat er nu is. Bijvoorbeeld door een bestuurlijke afweging in te stellen bij sloop van zogenoemde 'orde 2 panden': beeldbepalende panden die geen monument zijn en momenteel zonder vergunning gesloopt kunnen worden.

De uitvoering van de bestuursopdracht gebeurt in samenhang met de Amsterdamse erfgoedorganisaties en andere relevante partijen. De bestuursopdracht wordt op 23 juni besproken in de Raadscommissie Kunst, Diversiteit en Democratisering. Begin 2022 wordt een tussenstand gegeven van de behaalde resultaten.