AMSTERDAM -Het college van B en W heeft het uitvoeringsplan ongedocumenteerden op 11 december jongstleden vastgesteld. Hierin wordt de afspraak dat 24-uursopvang voor ongedocumenteerden wordt gerealiseerd uit het coalitieakkoord vormgegeven.

De afgelopen maanden is intensief samengewerkt met landelijke en lokale partners, vrijwilligers en ongedocumenteerden. Zij hebben in een proces van co-creatie voorstellen opgeleverd en uitgewerkt voor de 24-uurs opvang. Deze zijn grotendeels overgenomen in het uitvoeringsplan.

Wethouder Groot Wassink (Ongedocumenteerden): “Met dit uitvoeringsplan staat perspectief centraal. En daarmee een humane bejegening van deze groep mensen. Onderzoek laat zien dat tijd en het verhogen van zelfredzaamheid cruciaal zijn voor perspectief. Met deze opvang krijgen ongedocumenteerden de tijd, rust en begeleiding om aan hun toekomst te werken. Deze toekomst kan er verschillend uitzien. Het kan werken aan het verkrijgen van een verblijfsvergunning zijn maar in sommige gevallen zal dat ook werken aan terugkeer betekenen.”

Uitgangspunten voor toegang tot 24-uursopvang

  • Van de mensen wordt verwacht dat zij actief werken aan het vormgeven van hun eigen toekomst, in of buiten Nederland. Daarvoor krijgt elke ongedocumenteerde een casemanager.
  • Er wordt een uitgebreide intake gedaan, zodat we een goed beeld hebben van de situatie van een ongedocumenteerde om een beslissing te nemen over plaatsing.
  • De juridische begeleiding wordt versterkt zodat sneller duidelijkheid is of verblijf in Nederland een reële optie is of niet.
  • Doorstroming in de 24-uurs opvang is uitgangspunt. De opvang kent 500 plekken, zodra iemand uitstroomt kan een andere persoon instromen.
  • Kleinschalige opvang van 50-80 personen.
  • Bij de huisvesting wordt zoveel mogelijk uitgegaan van zelfbeheer. Hiervoor wordt woonbegeleiding ingezet en wordt de ongedocumenteerde met leefgeld ondersteund.
  • Er komt versterkte ondersteuning voor mensen die de keuze hebben gemaakt om hun vertrek naar het land van herkomst voor te bereiden.
  • Amsterdammers, zoals buurtbewoners worden betrokken bij de uitvoering van het beleid en de inzet van vrijwilligers wordt gefaciliteerd en gewaardeerd.

Overkoepelende organisatie
De regie over het proces zal worden uitgevoerd door een (koepel) organisatie. Deze organisatie houdt, in opdracht van de gemeente, toezicht op de uitvoering. Deze organisatie zorgt ook voor goede monitoring en evaluatie. Gemeente Amsterdam Datum 12 december 2018 Huisvesting Momenteel wordt hard gewerkt aan het zoeken naar (kleinschalige) locaties. Het huisvestingsplan ongedocumenteerden volgt begin 2019.

Landelijke vreemdelingen voorziening
De VNG en het Rijk hebben onlangs een akkoord gesloten over de inrichting van de landelijke vreemdelingen voorziening (lvv). Amsterdam is een van de beoogde pilot gemeenten. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met het ministerie over de voorwaarden voor deelname aan de pilot.