AMSTERDAM - Het dorp Sloten is door de bestuurscommissie Nieuw-West aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Hiermee worden het unieke karakter van het dorp èn de kwaliteit van de openbare ruimte voortaan beschermd. Naar verwachting leidt dit tot een groter besef van de cultuurhistorische waarde van Sloten en een zorgvuldig omgaan met dit historische pareltje van Nieuw-West. Het dorp Sloten is ouder dan Amsterdam.

De status van gemeentelijk beschermd dorpsgezicht draagt samen met het bestemmingsplan bij aan de bescherming van het dorp Sloten. Met name het bestemmingsplan moet zorgen voor die bescherming zodat de kwaliteiten van het dorp behouden blijven.

Kwaliteiten Sloten

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wees in een advies op de volgende kwaliteiten: de stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarde, de nog gave structuur en visuele herkenbaarheid, het silhouet van het dorp, de structuur van een hoofdas en kern op de kruising van de hoofdwegen, de verkavelingsrichting, bebouwingshoogte, terugspringende rooilijnen met voortuinen en open ruimtes voor de woningen, de stegen met doorzicht naar het lager gelegen groengebied en de waterlopen. Allemaal bijzondere, te behouden waarden binnen de steeds meer verstedelijkte omgeving.

Criteria beschermd dorpsgezicht

Het dorp voldoet op de volgende punten aan de selectiecriteria uit de Handleiding voor het aanwijzen van een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht:

  • Stedenbouwkundige waarde
  • Cultuurhistorische waarde
  • Gaafheid/herkenbaarheid

Meer informatie