AMSTERDAM - Amsterdam wil de leefbaarheid en toegankelijkheid van de stad verbeteren door ruimte te maken voor voetgangers, fietsers, spelende kinderen en groen. Het college zet in dat kader in op een autoluwe stad. Een aantal concrete maatregelen, waaronder verhoging van de parkeertarieven en het opheffen van 7.000 tot 10.000 parkeerplaatsen, is al aangekondigd of in uitvoering. Er is echter meer nodig om de grote ambities waar te maken en breed draagvlak daarbij is essentieel. Daarom gaat de gemeente in gesprek met de bewoners over verdere maatregelen.

De gemeente vindt het van groot belang dat alle belanghebbenden mee kunnen denken over de toekomst van de auto in de stad. Wethouder Sharon Dijksma: ‘We willen graag gebruik maken van de kennis en ideeën die in de stad aanwezig zijn. Samen met Amsterdammers en professionals willen we tot een samenhangend en zo breed mogelijk gedragen pakket van maatregelen komen en dat uitwerken in de Agenda Amsterdam Autoluw.’

Gesprek met de stad
Met dat oogmerk organiseert de gemeente van februari tot en met mei 2019 verschillende gesprekken met de stad. De kick-off daarvan vindt plaats op woensdag 6 februari 2019 in Pakhuis de Zwijger. De opbrengsten van de stadsgesprekken zullen als belangrijke inbreng gelden voor verder invulling van de Agenda Autoluw, die eind 2019 aan de gemeenteraad zal worden aangeboden.

Aanvulling op plannen in uitvoering
De plannen die uit de stadsgesprekken komen, moeten een aanvulling vormen op de maatregelen die al bekend zijn gemaakt en die deels al in uitvoering zijn. Zo wordt er momenteel gewerkt aan het opheffen van de eerste 1.000 parkeerplekken in 2019. Die maatregel is onderdeel van de grotere ambitie om tot 2025 7.000 tot 10.000 parkeerplekken weg te halen. In straten waar parkeerplekken verdwijnen, worden zoveel mogelijk bredere trottoirs en fietspaden aangelegd, extra groen, speelplaatsen of fietsparkeervoorzieningen. Ook de aangekondigde verhoging van de parkeertarieven voor bezoekers past in de Agenda Amsterdam Autoluw.

Andere maatregelen op weg naar een autoluwe binnenstad zijn momenteel al zichtbaar. Zo hebben nieuwe verkeersregels ervoor gezorgd dat er op het Muntplein, de Prins Hendrikkade en het gebied voor Amsterdam Centraal Station minder auto’s rijden dan voorheen. Ook de Frans Halsbuurt wordt op initiatief van de bewoners een parkeervrije buurt waarin de 'auto te gast' is. De gemeente hoopt door middel van de gesprekken onder andere een aantal buurtspecifieke oplossingen te ontwikkelen en te komen tot innovatieve methoden van handhaving en regulering.