AMSTERDAM - Het afgelopen jaar sprak de gemeente Amsterdam met het Rijk af om 1.000 flexwoningen versneld te bouwen in 2024. Het College stelt de gemeenteraad voor om al dit jaar met de eerste 63 flexwoningen te starten op een braakliggend terrein aan de Appelweg in Noord voor een periode van vijftien jaar. De sociale huurwoningen zijn energiezuinig en gebouwd van duurzame materialen. De woningen voldoen aan de eisen voor permanente bouw omdat ze na deze periode ook op andere locaties geplaatst moeten kunnen worden. Momenteel voert de gemeente opnieuw een zoektocht naar locaties om onder andere jongeren, studenten en statushouders te huisvesten. Binnenkort verwacht het college meer locaties voor te kunnen stellen aan de gemeenteraad om zo spoedig mogelijk tot de eerste 1.000 nieuwe flexwoningen te komen.

Wethouder Van Dantzig (Ruimtelijke Ordening en Grondzaken): "Flexwoningen dragen bij aan de oplossing voor de urgente problematiek: een tekort aan woningen. De ambitie is om 2.500-3.000 flexwoningen in Amsterdam te bouwen en dit zijn de eerste woningen waarmee we binnen een jaar na de afspraken met het Rijk hopen te starten. In de komende tijd verwachten we er nog veel meer toe te kunnen voegen zodat we jongeren, statushouders en spoedzoekers aan een hoogwaardige tijdelijke woning kunnen helpen. Deze nieuwe generatie flexwoningen zijn een toevoeging aan de Amsterdamse woningvoorraad en hard nodig in de huidige wooncrisis."

Het terrein waar de flexwoningen komen te staan blijft in eigendom van de gemeente Amsterdam, de corporaties huren de grond tijdelijk. Op dit moment geldt een zwaardere bedrijvenbestemming voor dit terrein; die middels een (tijdelijke) bestemmingsplanherziening wordt gewijzigd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Crisis en Herstelwet. De flexwoningen worden door de gemeente ontwikkeld en gerealiseerd in samenwerking met woningcorporatie Ymere en producent van flexwoningen MOOS. Aan de ontwerpers van de woonblokken zijn vooraf richtlijnen meegegeven voor de ruimtelijke kwaliteit, zowel voor de ruimtelijke inpassing als voor de uitstraling van de woningen in de omgeving.

De locatie betreft braakliggend terrein aan de Appelweg in stadsdeel Noord, gelegen aan het westelijke einde van Zijkanaal I. Het terrein is vervuild en daarom al langere tijd afgesloten met hekken. Permanente bouw is vanwege de hoge kosten nu nog niet mogelijk. Een tijdelijke inrichting met flexwoningen vergt minder tijd en kosten omdat het terrein dan minder ingrijpend gesaneerd hoeft te worden en er geen dure kade constructie nodig is. Deze aanpak biedt daarom nu de mogelijkheid om op korte termijn maatschappelijk nut te geven aan een langdurig braakliggend terrein. Jonge Amsterdammers kunnen vanaf hier verder bouwen aan hun leven in onze stad.

In overleg met Ymere wordt op deze locatie de volgende verdeling van doelgroepen toegepast: 42% jongeren/studenten, 33% statushouders en 25% reguliere woningen. De 25% reguliere woningen zijn bedoeld voor starters en spoedzoekers boven de 28 jaar; deze groep draagt naar verwachting bij aan een stabiele leefomgeving, verbinding en draagvlak met de buurt. De resterende woningen zijn beschikbaar voor (studerende) jongeren tussen de 18 en 28 jaar.