AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders neemt maatregelen om vanaf 2021 het stelsel van de jeugdhulp in Amsterdam sterk te vereenvoudigen. Het nieuwe stelsel heeft minder jeugdhulpaanbieders en minder administratieve lasten. Aanbieders krijgen een vast bedrag waarmee ze alle doorverwezen kinderen en jongeren helpen. Zo wil het college borgen dat alle jeugdigen in Amsterdam de hulp krijgen die ze nodig hebben. Ook moeten de veranderingen de sterke kostenstijging binnen de jeugdhulp een halt toeroepen.

Waarnemend wethouder Jeugd Victor Everhardt: “In Amsterdam doen we er allesaan om het jeugdstelsel zo efficiënt mogelijk te organiseren. Door strakke afspraken met aanbieders te maken, gaan we beter (bij)sturen op de oplopende kosten voor jeugdhulp. Het uitgangspunt is dat de juiste hulp tijdig op de juiste plek wordt gegeven. Zo zetten we enerzijds in op preventieve zorg om te voorkomen dat specialistische jeugdhulp nodig wordt. Anderzijds krijgen aanbieders de gelegenheid om op verantwoorde wijze jeugdigen die hun hulp het meest nodig hebben, als eerste te helpen. De oplopende tekorten in de jeugdhulp zijn natuurlijk ook een landelijk probleem. Het college zal daarom de komende tijd in Den Haag aandringen op meer geld hiervoor. Het gaat immers om kwetsbare kinderen en jongeren.”

In november 2019 kondigde het college al aan het stelsel voor specialistische jeugdhulp per 2021 te willen herzien. Er is nu gekozen voor het opnieuw aanbesteden van de specialistische jeugdhulp voor 2021. Momenteel krijgen aanbieders van jeugdhulp een bedrag per geholpen cliënt. Na de aanbesteding krijgen aanbieders een vast budget waarvoor ze alle doorverwezen cliënten moeten helpen. Ook worden er afspraken gemaakt over onder meer kwaliteit. Aanbieders krijgen de verantwoordelijkheid en de ruimte om vanuit hun professionaliteit te variëren met wat zij inzetten per cliënt. Daarbij kunnen ze prioriteit geven aan kinderen en gezinnen die de hulp het meest nodig hebben, zolang wachttijden verantwoord blijven. Voorop staat dat kinderen die urgent hulp nodig hebben, deze ook zo snel mogelijk krijgen.

Samenwerking
Met de nieuwe inkoop gaat Amsterdam het aantal aanbieders verminderen. Aanbieders van (hoog)specialistische hulp krijgen de opdracht zich te organiseren rondom de Ouder- en Kindteams (OKT’s), zodat ze dichtbij jeugdigen en hun ouders staan. Aanbieders zijn daardoor snel en laagdrempelig in te zetten door verwijzers, aanvullend op de dienstverlening vanuit het OKT en in samenwerking met de buurtteams en de sociale basis.

Daarnaast wordt in het jeugdstelsel een aantal kwalitatieve verbeteringen doorgevoerd. Zo krijgen ervaringsdeskundigen en JIM’s (Jouw Ingebrachte Mentor) een belangrijke plek in het stelsel. Ook de hulp aan kinderen die de dupe zijn van scheidingsproblemen krijgt extra aandacht. In de verblijfsvormen van de hoogspecialistische jeugdhulp wordt, overeenkomstig de aanbevelingen van de commissie-De Winter, bekeken hoe repressie en isolatie zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Financiën
De financiële tekorten op het gebied van jeugdhulp zijn hoog in Amsterdam, net als in het overgrote deel van de Nederlandse gemeenten. Bij de verstrekking van financiële middelen vanuit het Rijk is namelijk onvoldoende rekening gehouden met de trend van kostenstijging in de zorgsector en de groei van het aantal jeugdigen met jeugdhulp. Ondanks incidentele ophogingen in het gemeentefonds blijft de Rijksuitkering voor Jeugd structureel lager dan de uitgaven van Nederlandse gemeenten in het algemeen en van Amsterdam in het bijzonder. Amsterdam blijft zich daarom, samen met andere gemeenten, bij het Rijk hard maken voor een hogere Rijksbijdrage. Wethouder Everhardt verwacht daarnaast dat de vereenvoudiging van het jeugdstelsel in Amsterdam zal leiden tot goede zorg voor jeugdigen en tot lagere financiële tekorten.