AMSTERDAM - Het college van B en W heeft dinsdag besloten om ruim 2 miljoen euro ‘versnellingsmiddelen’ beschikbaar te stellen voor een aantal  projecten die het tempo van de verduurzaming van Amsterdam moeten verhogen.  

De projecten richten zich op maatregelen die bewoners en bedrijven kunnen nemen. Zo wordt de organisatie die ‘de Amsterdamse Energielening’ uitvoert ondersteund met 300 duizend euro, zodat er tot 20 miljoen euro beschikbaar komt voor VvE’s die deze lening voor bijvoorbeeld woningisolatie willen aanvragen. Tot nu toe is daarvoor ruim 7 miljoen euro uitgeleend.

In Zuidoost draagt de gemeente 200 duizend euro bij aan het oprichten van een energiecoöperatie die de ambitie heeft om de energievoorziening in de bedrijvenstrook aldaar in 2030 C02-vrij te maken. Bedrijven als het AMC, Arena, Arcadis en de ING zijn als partner eveneens betrokken.

Om Amsterdammers die zelf geen dak hebben om zonnepanelen te plaatsen, toch de mogelijkheid te geven hun eigen duurzame energie op te wekken, worden eigenaren van grote daken in de stad gestimuleerd hun eigen dak beschikbaar te stellen voor zonne-energieprojecten van anderen. Hiervoor wordt 320 duizend euro beschikbaar gesteld.

In 2017 en 2018 is er bovendien 650 duizend euro beschikbaar voor de regeling ‘Projectvoorbereiding collectieve duurzame initiatieven’. Deze regeling biedt een tegemoetkoming in bijvoorbeeld de kosten die moeten worden gemaakt voor advies of vergunningsaanvragen voor collectieve zonne-projecten of warmtepompen.

Eind 2016 stelde het college ook al ruim 1,4 miljoen euro aan versnellingsmiddelen beschikbaar, waardoor vergunningaanvragen voor het plaatsen van zonnepanelen in 2017-2018 gratis zijn. Daarnaast werd de ‘Zoncoalitie’, een samenwerking van de gemeente, Alliander, installateurs, zonbedrijven en zon-coöperaties, geholpen met het opzetten van een professionele organisatie en het starten van de uitvoering met als ambitie om dit jaar nog 120.000 zonnepanelen in Amsterdam te installeren.

In het Hernieuwde Coalitieakkoord Amsterdam blijft van iedereen is in 2016 afgesproken om €10 miljoen vrij te maken om duurzaamheid in Amsterdam te versnellen. Bestedingen hiervan dragen bij aan het realiseren van de doelen van de Agenda Duurzaam Amsterdam, met een focus op Duurzame energie. Op gezette momenten komt het college met bestedingsvoorstellen hiervan.

Dit tweede voorstel zal op 1 maart worden voorgelegd aan de raadscommissie infrastructuur en duurzaamheid. Een derde voorstel voor de besteding van versnellingsmiddelen is verwacht voor de zomer van 2017.