AMSTERDAM - Het terugdringen van overlast en drukte op het water om de stad leefbaar te houden voor bewoners en bezoekers; met die doelen voor ogen werkt het college van B en W aan nieuw vaarbeleid. In aanvulling op het pakket dat eerder dit jaar werd vastgesteld presenteerde het stadsbestuur deze week een pakket maatregelen met nadere uitwerking van het nieuwe vaarbeleid.

In dit beleid zet het college stevig in op digitale handhaving. Vanaf 2020 moeten alle pleziervaartuigen die in Amsterdam varen (ook bezoekers) een vignet met chip hebben. Dankzij dit ‘nummerbord’ voor boten is digitale handhaving gemakkelijker en kan overlast op efficiënte wijze worden teruggedrongen. De doorvaarvignetten voor een dag kosten eenmalig € 15. Voor dat bedrag mag drie jaar lang dagelijks door Amsterdam worden gevaren. Momenteel moeten mensen die een bezoek aan de stad brengen en willen aanmeren in de stad al over een vignet beschikken.

Wethouder Sharon Dijksma: “We willen dat mensen de vrijheid hebben om te genieten van de stad, ook vanaf het water. Maar omdat de vrijheid van de een nu soms ten koste gaat van de vrijheid van de ander, zijn maatregelen noodzakelijk. We willen een levendige markt voor rondvaartboten behouden en voldoende ruimte geven aan de pleziervaart, maar we willen af van de mensen die het verzieken voor anderen. Met dit soort slimme maatregelen proberen we dat te bereiken.”

Overleg met sector
Het nieuwe vaarbeleid is tot stand gekomen in samenspraak met de sector. Kritiek op de plannen is ter harte genomen en waar mogelijk zijn plannen aangepast naar aanleiding van geluiden uit de sector. Zo kiest het college er mede op basis van gesprekken met de brancheorganisaties voor om het uitstootvrij varen in 2025 voor de pleziervaart te beperken tot het stadscentrum. In 2030 moeten alle vaartuigen in Amsterdam uitstootvrij zijn.

Mede om tegemoet te komen aan bezwaren van reders is het college daarnaast afgestapt van het voornemen in het coalitieakkoord om alle op- en afstapplekken te verplaatsen naar buiten het centrum. Deze stap zou leiden tot een verplaatsing en concentratie van overlast naar nieuwe plekken, terwijl met het nu voorgestelde beleid de overlast beter kan worden tegengegaan.

Flexibele op- en afstapplekken
Naast het nieuwe vignettenbeleid bestaat het nieuwe vaarbeleid uit tal van andere maatregelen. Zo worden op- en afstapplekken en ligplaatsen voor de passagiersvaart opnieuw verdeeld voor een efficiënter gebruik van de openbare ruimte. Het gebruik van deze plekken wordt voor bepaalde tijd net zoals de exploitatievergunningen. Op- en afstapplekken, die nu vaak nog in exclusief gebruik zijn van rondvaartbedrijven, moeten straks gedeeld worden met andere reders.

In het Entreegebied voor Centraal Station worden extra op- en afstapplekken gerealiseerd. Aan de IJ-zijde van het spoor worden overstaplocaties gecreëerd waar mensen kunnen overstappen van een touringcar of riviercruise op een rondvaartboot. De overlast op openbare op- en afstaplocaties wordt aangepakt. Het nieuwe beleid kent ook maatregelen die de verduurzaming bevorderen. Zo zal er onder meer laadinfrastructuur worden geplaatst bij ligplaatsen en worden jachthavens ondersteund bij verdere verduurzaming.

Stimuleren transport over water
Het college wil het transport over water zoveel mogelijk stimuleren. Hiermee kunnen de kwetsbare kades en bruggen worden ontlast en kan een bijdrage worden geleverd aan de bereikbaarheid van de stad. In dat kader wordt samen met de transportsector een aantal pilots ontwikkeld en wordt onderzoek gedaan naar laad- en loslocaties en naar duurzaam transport over het water. De Nota Varen deel 2 ligt van 24 september tot 4 november ter inspraak voor. Ook de stadsdelen krijgen de mogelijkheid inhoudelijk te reageren op deze nota.