AMSTERDAM - Veel bruggen en kademuren in Amsterdam hebben te kampen met achterstallig onderhoud en zijn aan het eind van hun levensduur. Recent maakte het college van B&W bekend dat het de komende jaren 27 bruggen renoveert en 800 meter kademuur vernieuwt. Aan dat programma voegt het stadsbestuur nu het Actieplan Bruggen en Kademuren toe. Dat gaat niet alleen over renovatiewerkzaamheden, maar ook over maatregelen die worden genomen om verdere overbelasting op korte termijn te voorkomen.

Wethouder Dijksma: “Amsterdam staat voor een enorme opgave. Het gaat daarbij niet alleen om renovatie, maar ook om het tegengaan van verdere achteruitgang van bruggen en kademuren. Deze zijn niet gebouwd voor de huidige belasting, dus nemen we ook maatregelen om de belasting door zwaar verkeer verder terug te dringen.”

Maatregelen tegen overbelasting
Om ervoor te zorgen dat kwetsbare bruggen en kademuren worden vermeden, constructies nooit zwaarder worden belast dan maximaal is toegestaan en om schade te voorkomen, past het college het huidige beleid aan en het ontwikkelt het nieuw beleid. Het beleid voor ontheffingen en routetoetsen zal daarbij worden aangescherpt en handhaving zal worden verscherpt. De ambities op het gebied van luchtkwaliteit en een autoluwe stad hebben ook invloed op dit dossier.

Het Actieplan Bruggen en Kademuren geeft eveneens nader inzicht in de omvang van de problemen. De afgelopen maanden zijn de 850 bruggen en 200 km aan kademuren op basis van de huidige kennis van de technische staat, ingedeeld in drie risicocategorieën: groen, oranje, rood. De indeling is gebaseerd op de inschatting van de kans dat er een onveilige situatie kan ontstaan door een slechte constructie.

Wettelijke eisen
Honderd bruggen en circa 65 km kademuur voldoen naar verwachting aan de wettelijke eisen. (categorie groen). Van de resterende 750 bruggen en 135 km kademuur is de verwachting dat ze niet voldoen aan de wettelijke eisen. Binnen deze categorie wordt onderscheid gemaakt tussen de constructies waar geen acute risico’s in beeld zijn, maar meer onderzoek noodzakelijk is (oranje) en de categorie van constructies die niet aan de wettelijke eisen voldoen en waar vanwege acute risico’s op bezwijken maatregelen zijn getroffen (rood).

De indeling in deze categorieën is nog niet afgerond. Op basis van onderzoek, nieuwe inzichten en informatie vanuit inspecties, wordt de indeling met de tijd steeds accurater. Daarbij staat het college open voor meldingen van bewoners en gebruikers die vanuit de dagelijkse praktijk signalen zien die duiden op verzwakte constructies. Deze signalen kunnen via de reguliere meldpunten doorgegeven worden.

Eind 2019 volgt er een programmaplan waarin maatregelen verder zijn uitgewerkt.