AMSTERDAM - Wethouder van Financiën Victor Everhardt heeft vandaag namens het college van B en W de Begroting 2022 gepresenteerd, waarin de inkomsten en uitgaven staan van de gemeente voor volgend jaar. Met 6,5 miljard euro is het de grootste gemeentebegroting van Nederland.

Investeringen
Amsterdam is hard geraakt door de gevolgen van de coronapandemie. De stad krabbelt langzaam op en de economische ontwikkeling van stad en regio gaat de goede kant op, maar blijft nog achter bij het landelijk beeld. Amsterdam heeft veel sectoren die hard geraakt zijn door de coronacrisis, bijvoorbeeld de creatieve sector. Hier is het herstel nog niet ingezet. Tegelijkertijd neemt door de crisis de ongelijkheid in de stad toe en komen naar verwachting meer mensen in de bijstand, WW of schuldhulpverlening terecht als de steunpakketten van het Rijk in oktober stoppen. Voor het college is investeren nu cruciaal, in het belang van een sociale, inclusieve, duurzame en economisch sterke stad.

Wethouder Victor Everhardt (Financiën): "We investeren volgend jaar ruim 850 miljoen euro in de stad, om Amsterdam en de bewoners te helpen uit de crisis te komen, maar ook om het onderhoud en de groei van de stad te bekostigen. Deze investeringen zorgen onder meer voor extra werkgelegenheid en goede voorzieningen als scholen. Ondanks de coronacrisis en de negatieve impact daarvan op onze financiën, zetten we alles op alles om Amsterdam uit de crisis te investeren."


In de jaren 2021-2025 gaat het in totaal om 4 miljard euro aan investeringen. Dit zijn investeringen in onder andere sportfaciliteiten, speeltuinen, parken, jongerencentra, buurthuizen, scholen, kunst- en cultuurvoorzieningen, infrastructuur, noodzakelijk onderhoud aan de stad, (in erfpacht uitgegeven) bouwgronden en de energietransitie.

Het college heeft de investeringen onder de loep genomen en introduceert in deze begroting een nieuw investeringsmanagement, waarbij het doel is vanaf volgend jaar 50 procent meer aan investeringen te realiseren ten opzichte van de voorgaande jaren. Door de investeringen neemt de schuld toe, van 6,1 miljard euro eind 2020 naar 7,3 miljard euro eind 2022. Naar verwachting zal de schuld in 2025 uitkomen op 8,4 miljard euro.

Uitgaven
De gemeente geeft in 2022 het meeste uit aan Werk, Inkomen en Participatie; namelijk ruim 1 miljard euro. Dit geld wordt onder meer besteed aan inkomensvoorzieningen, inburgeringsactiviteiten en schuldhulp. Daarnaast geeft de gemeente ook ruim 1 miljard euro uit aan Volksgezondheid, Jeugd en Zorg. Hiermee worden onder andere de opvang voor dak- en thuislozen, de specialistische jeugdhulp en de uitgaven voor de maatschappelijke ondersteuning betaald. Een ander groot programma is Verkeer, Vervoer en Waterstaat, waaraan ongeveer een half miljard euro wordt besteed. Hieronder vallen de uitgaven aan de OV-infrastructuur en het onderhoud van bruggen en kademuren.

In de begroting staan een aantal nieuwe financiële besluiten, waaronder:
-Naar de jeugdzorg gaat volgend jaar 66 miljoen euro extra. De jaren daarna t/m 2025 gaat in totaal 153 miljoen euro extra naar de jeugdzorg. Dit geld heeft het Rijk beschikbaar gesteld ter compensatie van de tekorten in de jeugdzorg.
-Voor het schuldenbeleid, de bijzondere bijstand en de begeleiding naar nieuw werk als gevolg van de coronacrisis wordt volgend jaar 10,7 miljoen euro extra uitgetrokken.
-Ondernemers krijgen een lastenverlichting van 5,7 miljoen euro. Zij hoeven over 2022 geen terrassenbelasting te betalen en geen precariobelasting voor de nachtligplaatsen van rondvaartboten. De invoering van de vermakelijkhedenretributie voor evenementen wordt daarnaast uitgesteld tot 2023. Ook worden om ondernemers tegemoet te komen de legestarieven voor het bij- of uitschrijven van leidinggevenden op horecavergunningen voor 2022 verlaagd.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij
8 oktober gaat de regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) voor Noord-Holland van start. Het doel van de ROM is het aanjagen van innovatie en het versterken van de regionale economie. Amsterdam gaat hier de komende vier jaar 40 miljoen euro aan bijdragen.

Met de ROM heeft onze provincie als laatste regio van Nederland een eigen ontwikkelingsmaatschappij. Een ontwikkelingsmaatschappij helpt bedrijven bij hun ontwikkeling, participeert in innovatieve ondernemingen, zorgt voor cofinanciering, en helpt bedrijven andere (particuliere) investeerders te vinden of om in aanmerking te komen voor subsidies. Binnen de ROM zijn twee fondsen ondergebracht: een mkb-fonds van 60 miljoen euro en een transitiefonds van 100 miljoen euro, voor investeringen in de energietransitie en circulaire economie, zoals bijvoorbeeld voor het opzetten van een groene waterstofinfrastructuur.

Raadsbehandeling
De Begroting 2022 zal op 10 en 11 november worden behandeld in de gemeenteraad, en daarvoor in de verschillende commissies.

Hier vindt u de link naar de Begroting 2022: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/financien/