AMSTERDAM - Het college van B en W start de procedure om de buurt Plan van Gool in stadsdeel Noord aan te wijzen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht. Het gebied is in de jaren '60 in één keer planmatig ontworpen. Plan van Gool is uniek door onder andere de bijzondere architectuur van de elf flats die door loopbruggen met elkaar verbonden zijn, de groene opzet van de buurt en de gescheiden verkeersstromen.


Wethouder Touria Meliani (Monumenten en Archeologie): "Het Plan van Gool is in 1968 tot stand gekomen met veel inbreng van de eerste bewoners. Er was veel aandacht voor het gemeenschappelijk gebruik van de ruimte en de woningen zijn groter dan toen gangbaar was. Daardoor is het een zeer karakteristieke en herkenbare buurt in Amsterdam Noord: het beschermen waard."

De procedure is gestart op initiatief van het bewonerscollectief, dat op 2 oktober 2020 een aanvraag tot aanwijzing heeft gedaan. De status 'beschermd stadsgezicht' zorgt voor betere verankering van de cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarden van de buurt. Aanpassingen in de openbare ruimte, sloop, toevoegen van bebouwing zullen bij een beschermd stadsgezicht zorgvuldig worden afgewogen in relatie tot de beschermde cultuurhistorische waarden. Zowel de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) als het stadsdeel Noord hebben positief gereageerd op het voornemen om de buurt aan te wijzen als beschermd stadsgezicht.

De gebruikelijke inspraakprocedure start op 25 maart en houdt in dat er gedurende zes weken zienswijzen kunnen worden ingediend. Na de inspraakperiode zal het definitieve besluit door de gemeenteraad worden genomen.