AMSTERDAM - Het college van B&W vraagt C-Amsterdam en Publieke Omroep Amsterdam, inclusief AT5 (POA) opnieuw gesprekken te voeren over het samengaan van beide partijen. Zowel CAmsterdam als POA hebben plannen ingediend voor de nieuwe concessie 2019-2024. Volgens het college leidt een bundeling van krachten tot een sterke en toekomstbestendige lokale publieke omroep. De plannen van beide partijen kunnen elkaar over en weer versterken. Twee begeleiders helpen bij deze tussenstap en bij de gezamenlijke planvorming. Uiterlijk 1 juni aanstaande wordt dit proces afgerond. Daarna komt het college met een definitief advies aan de gemeenteraad die vervolgens een advies uitbrengt aan het Commissariaat van de Media.

Met deze keuze volgt het college een deel van de aanbevelingen uit het rapport ‘Op weg naar een onafhankelijke, stabiele en levendige lokale omroep voor Amsterdam’ van de adviescommissie Aanwijzing lokale omroep 2019-2024. Het college is de adviescommissie erkentelijk voor het beoordelen van de twee plannen en het opstellen van het advies. Het college realiseert zich dat de adviescommissie een complexe opdracht heeft uitgevoerd mede omdat zij een plan op papier heeft moeten vergelijken met een plan van een partij die vele jaren actief is.

Het college wijkt af van het deel van het advies om bij stagnerende samenwerking nu al de voorkeur aan C-Amsterdam te geven. Dit oordeel is wat betreft het college voorbarig. Amsterdam verdient een sterke lokale omroep en beide plannen zijn op onderdelen voor verbetering vatbaar. Daarbij valt op dat op een belangrijk onderdeel, te weten de bedrijfsvoering, beide plannen matig zijn.

Achtergrond
Voor het eerst heeft zich voor een nieuwe concessieperiode voor de aanwijzing van de lokale publieke omroep voor Amsterdam niet alleen de huidige lokale omroep POA gemeld, maar ook een nieuwe partij C-Amsterdam. De definitieve aanwijzing van de lokale omroep voor de nieuwe periode gebeurt door het Commissariaat voor de Media op advies van de gemeenteraad. Om tot een goed advies aan de gemeenteraad te komen heeft het college daarom een externe onafhankelijke adviescommissie ingesteld onder leiding van Marry de Gaay Fortman.