AMSTERDAM - Bijna een jaar geleden stemde de gemeenteraad in met het voorbereidingsbesluit rond flitsbezorging vanuit darkstores. Deze relatief nieuwe manier van het bezorgen van boodschappen heeft een enorme vlucht genomen en leidde tot overlast in woonwijken. Om de tijd te hebben hier beleid voor te maken werd een voorbereidingsbesluit genomen en mochten nieuwe vestigingen niet geopend worden. Het zogenoemde paraplubestemmingsplan reguleert de vestiging van nieuwe darkstores. Het kent een gebruiksverbod van darkstores. Het college kan op basis van het ruimtelijk afwegingskader bepalen waar in een wijk een darkstore wel past door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning. Het ontwerp paraplubestemmingsplan en ruimtelijk afwegingskader gaan beide vanaf 5 januari 2023 de inspraak in.

Wethouder van Dantzig (Ruimtelijke Ordening): "Het is van belang dat in het kader van goede ruimtelijke ordening de afweging kan plaatsvinden waar darkstores zich kunnen vestigen, om het goede woon- en leefklimaat in de stad te kunnen garanderen. We hebben het afgelopen jaar in meerdere rechtszaken succesvol laten zien dat bestemmingsplannen voor onze buurten hun nut hebben bewezen: meerdere vestigingen hebben hun deuren moeten sluiten. Dit nieuwe bestemmingsplan geeft houvast voor zowel Amsterdammers als voor de flitsbezorgers."

Meer regulering van darkstores is wenselijk omdat is gebleken dat deze bedrijfsvoering niet op elke locatie verenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening. De distributiecentra zitten doorgaans dicht op de klanten, en dus vaak in een woonbuurt. Dit kan een grote impact hebben op het woon- en leefklimaat in de directe omgeving van de darkstore. Dit wordt bevestigd door de klachten en handhavingsverzoeken die de gemeente het afgelopen jaar heeft ontvangen. De leefbaarheid van bewoners en ondernemers komt onder druk te staan door de transportbewegingen van de koeriers, het laden en lossen van de distributiecentra of het parkeren van (brom)fietsen op straat. De bedrijfsvoering sluit niet goed aan bij gebieden waar wonen, werken en ontspannen hand in hand gaan. Door de gemeente zijn om die reden al meerdere vestigingen gesommeerd te sluiten.

Tegelijk met het paraplu-bestemmingsplan geeft het college van B en W het op 17 mei jl. vastgestelde en gepubliceerde afwegingskader ' flitsbezorging vanuit darkstores' vrij voor inspraak. Deze beleidsregel maakt geen onderdeel uit van het paraplubestemmingsplan, maar geeft richting aan en wordt toegepast bij de beoordeling of een darkstore planologisch aanvaardbaar is.