AMSTERDAM - Het college van B&W heeft ingestemd met het bestemmingsplan (inclusief Nota van Beantwoording) en het Uitvoeringsbesluit voor de Singelgrachtgarage Marnix. In september 2017 worden deze documenten voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarmee is het besluitvormingsproces voor de Singelgrachtgarage Marnix afgerond en kan er begonnen worden met de aanbesteding en de voorbereidingen voor de bouw.

Bestemmingsplan

De gemeente heeft 15 zienswijzen ontvangen op het ontwerpbestemmingsplan. De voornaamste onderwerpen in deze zienswijzen gaan over nut en noodzaak van de garage, hinder bij de bouw, veiligheid, zorg voor bomen, zorg over schade en milieu aspecten. De Nota van Beantwoording geeft ant¬woord en reactie op de ingediende zienswijzen. De zienswijzen die zijn ingediend hebben niet geleid tot een wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Wel is er een ambtelijke aanpassing in het plan.
De indieners van de zienswijzen krijgen allemaal persoonlijk bericht. Het definitieve bestemmingsplan en de Nota van Beantwoording worden voor iedereen openbaar zodra deze worden aangeboden aan de gemeenteraad op 27 en 28 september.

Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het bestemmingsplan wederom zes weken ter inzage. Alleen de indieners van de zienswijzen kunnen op dat moment nog reageren op het bestemmingsplan, door in beroep te gaan.

Uitvoeringsbesluit

Met het uitvoeringsbesluit heeft het college op 11 juli ingestemd met de realisatie van de Singelgrachtgarage. Het uitvoeringsbesluit wordt op de vergadering van 27 en 28 september voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het algemeen bestuur van stadsdeel West en stadsdeel Centrum hebben voorafgaand (4 juli) aan de besluitvorming door het college van B&W een positief advies afgegeven.