AMSTERDAM- Het college van B en W heeft de Begroting 2020 gepresenteerd. In de begroting van € 6,3 miljard staan alle inkomsten en uitgaven voor komend jaar. Het college investeert in de aanpak van urgente problemen, zoals de grote vraag naar woningen en zorg, werkloosheid, armoede, ondermijning, drugscriminaliteit, het lerarentekort en slecht onderhouden kades en bruggen.

In de begroting werkt het college de ambities uit het coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2019 verder uit. Het college wil bijdragen aan een rechtvaardige, verbonden, duurzame en democratische stad: een stad van vrijheid waar iedereen zichzelf kan zijn. Die vrijheid kan in onze levendige en steeds drukker wordende stad alleen bestaan als er grenzen zijn, zodat de publieke ruimte ook echt van iedereen is. Daarom stelt het college duidelijke regels op, handhaaft ze deze en grijpt ze in waar grote sociale en fysieke achterstanden zijn of dreigen te ontstaan. De aandacht van het college richt zich vooral op de meest kwetsbare bewoners en buurten.

Investeringen

Het college investeert in 2020 € 450 miljoen. Dit zijn lopende en nieuwe investeringen in bijvoorbeeld onderwijshuisvesting, infrastructurele projecten (zoals het onderhoud aan kades en bruggen), de herinrichting van de openbare ruimte, wijkvoorzieningen, zorgcentra, sportvelden, veiligheid en cultuur. Daarnaast wordt er in 2020 ongeveer € 220 miljoen geïnvesteerd in bouwgronden. In de Begroting 2020 staat voor € 708 miljoen aan nieuwe investeringsvoorstellen, waarvan de uitvoering loopt over meerdere jaren.


Veiligheid

Misdaad, radicalisering en drugshandel creëren een illegale economie en dragen bij aan een samenleving waarin het recht van de sterkste geldt. Omdat Amsterdammers zich veilig moeten voelen, investeert het college extra in veiligheid.

 • Volgend jaar gaat er € 7 miljoen extra naar bodycams voor handhavers en het tegengaan van ondermijning en radicalisering.
 • Er gaat € 6 miljoen extra naar meer handhavers op straat.
 • Er gaat € 3,5 miljoen extra naar de niet-justitiële preventieve aanpak van de Top400 en Top600.

Werk, onderwijs, zorg en sport

 • Er wordt in 2020 € 7 miljoen uitgetrokken om bewoners met een uitkering te begeleiden naar werk. Voor de komende 4 jaar is dit in totaal € 20 miljoen. Dit geld gaat naar de succesvolle Amsterdamse aanpak, die bestaat uit intensieve begeleiding, een lage caseload bij klantmanagers en de inzet van jobhunters.
 • Om het lerarentekort aan te pakken, heeft het college € 22,9 miljoen vrijgemaakt voor de komende 4 jaar, waarvan € 5,5 miljoen voor 2020. Het college investeert onder meer in de begeleiding van zij-instromers, professionalisering van teams en in reiskostenvergoedingen en parkeervergunningen voor leraren van buiten Amsterdam. Voor iedere directeur in het Amsterdamse basisonderwijs is € 10.000,- beschikbaar voor ondersteuning op maat.
 • Het college maakt in 2020 € 57,3 miljoen vrij om te investeren in voorzieningen voor jeugd, zorg en sport. Daarvan is € 19,5 miljoen bedoeld voor de opvang van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door gezinsopvang, passantenpensions en tijdelijke winteropvang. € 18,7 miljoen gaat naar Ouder- en Kindteams, jongerencentra en kleinschalige buurtvoorzieningen, zoals ‘huizen van de wijk’.
 • Het college trekt ruim € 15,4 miljoen uit voor investeringen in sport. Dit geld wordt onder meer gebruikt voor de herinrichting en verbetering van sportparken en de vervanging en vernieuwing van sportvelden, sporthallen en zwembaden. Ook investeert het college in de bouw van een nieuwe sporthal en zonnepanelen op daken van sporthallen.
 • In 2020 trekt het college € 14,3 miljoen uit om de financiële tekorten in de jeugdzorg terug te dringen.

Wonen

 • Het college wil komend jaar 7.500 woningen bouwen, waarvan een groot deel in het sociale en middeldure segment.
 • We doen onderzoek naar een verhuurverbod voor nieuwbouw koopwoningen, om te voorkomen dat beleggers ze opkopen en verhuren.
 • In 2020 gaat € 1 miljoen extra naar handhaving om woonfraude te bestrijden.

Openbare ruimte

 • Naar handhaving en reiniging gaat volgend jaar € 21 miljoen.
 • Het college investeert de komende 4 jaar € 289 miljoen in het noodzakelijke onderhoud van decennialang verwaarloosde kades en bruggen en andere achterstanden in de openbare ruimte. In de periode tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd, ongeveer 800 meter kademuur vernieuwd en de vervanging van ongeveer 3.800 meter kademuur voorbereid. Hieraan voorafgaand wordt grootschalig onderzoek gedaan naar de staat van de meest kwetsbare kademuren en verkeersbruggen, om de plekken met de grootste risico’s in beeld te krijgen.
 • Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet, die in 2021 ingaat voor bouwplannen en het beheer van de leefomgeving, wordt tot en met 2023 in totaal € 19 miljoen uitgetrokken, waarvan € 7 miljoen in 2020. Als onderdeel van de Omgevingswet werkt Amsterdam aan een Omgevingsvisie: een nieuwe langetermijnvisie voor de stad en haar omgeving, die het college samen met Amsterdammers wil ontwikkelen.

Cultuur

 • In 2020 wordt € 41 miljoen geïnvesteerd in een nieuw gebouw voor theater de Meervaart, in de renovatie van het Amsterdam Museum en in OBA Next, een nieuwe openbare bibliotheek op de Zuidas gericht op digitale kennis.
 • Volgend jaar wordt het Kunstenplan 2021-2024 vastgesteld. Voor dit plan is € 5 miljoen extra per jaar uitgetrokken.
 • Voor de organisatie van Sail wordt € 1,5 miljoen extra uitgetrokken.


Toerisme

Toeristen gaan meer bijdragen aan de kosten die Amsterdam maakt om de stad veilig en schoon te houden, en straten, stoepen, kades en bruggen goed te onderhouden. Vanaf januari wordt voor een hotelovernachting een vast bedrag van € 3,- per persoon per nacht ingevoerd, bovenop de 7% toeristenbelasting die al van kracht is. Voor een overnachting op een camping is dit bedrag € 1,- per persoon per nacht. Kinderen tot 16 jaar zijn vrijgesteld van deze extra bijdrage. Voor particuliere vakantieverhuur en B&B gaat de bestaande heffing om uitvoeringstechnische redenen van 7% naar 10%. De vermakelijkhedenretributie, een heffing op amusement waar de stad ook kosten voor maakt, zoals rondvaarten en Hop-on-Hop-off bussen, wordt per januari verhoogd van € 0,66 naar € 1,50 per persoon. Vanaf januari volgend jaar gaan deelnemers aan rondleidingen ook deze heffing betalen.

Bewoners en ondernemers in het centrum ervaren overlast van de vele groepsrondleidingen, met name op de Wallen. Op het Oudekerksplein komen bijvoorbeeld soms wel 28 groepen per uur langs. Het college voert een aantal maatregelen in die, als het formele besluitvormingsproces volgens plan verloopt, in april 2020 ingaan. Naast de heffing voor deelnemers aan rondleidingen, worden rondleidingen langs de ramen van sekswerkers verboden en hebben gidsen die een rondleiding geven in het centrum een ontheffing nodig (nu is dat alleen op de Wallen).

Economie

Het gaat goed met de Amsterdamse economie. Deze groeit in 2020 naar verwachting met 2,3% en dit levert ruim 20.000 banen op voor de Metropoolregio Amsterdam. Vorig jaar openden 153 buitenlandse bedrijven een nieuw kantoor in Amsterdam of omgeving. Sinds het Verenigd Koninkrijk koos voor de Brexit zijn 65 nieuwe internationaal opererende bedrijven naar Amsterdam gekomen en nog eens 15 bedrijven hebben als gevolg van de Brexit hun activiteiten in Amsterdam uitgebreid.

Om te voldoen aan de grote vraag naar kantoorruimte, gaat Amsterdam komend jaar 125.000 m² aan nieuwe kantoren voor nationale en internationale bedrijven bouwen. Voor ongeveer 50.000 m² zullen tenders (aanbestedingstrajecten) op de Zuidas op de markt worden gebracht.


Tegenvallers

Binnen deze begroting wordt een tegenvaller van € 20,3 miljoen in de gemeentefondsuitkering van het Rijk opgevangen. Deze tegenvaller loopt op tot € 47 miljoen in 2023. Het is nog te vroeg om iets te melden over de financiële gevolgen van de ontwikkelingen rondom Afval Energiebedrijf N.V., waar Amsterdam eigenaar van is. Het college houdt enige ruimte in de begroting vrij om eventuele tegenvallers op te vangen.

Meer weten? Bekijk de Begroting 2020