AMSTERDAM - Het college van B en W investeert in vier jaar ruim 9,2 miljoen euro in het voortgezet onderwijs en jaarlijks 12 miljoen euro in de kansenaanpak in het primair onderwijs. Dit biedt scholen mogelijkheden die anders buiten bereik blijven, zoals extra leertijd en begeleiding voor leerlingen, kleinere klassen, nieuwe lesmaterialen en professionalisering van leerkrachten. Uit de evaluaties van schooljaar 2019-2020 worden de opbrengsten zichtbaar.

Marjolein Moorman, wethouder Onderwijs: "Het bestrijden van onderwijsachterstanden is het speerpunt van ons beleid, wij bestrijden ongelijkheid met ongelijkheid. Scholen en kinderen die meer nodig hebben bieden we ook meer."

Evaluatie Kansenaanpak primair onderwijs 2019-2020
In totaal hebben 183 basisscholen meegedaan aan de kansenaanpak. De meeste scholen hebben ingezet op taal (woordenschat, begrijpend en technisch lezen), ouderbetrokkenheid en rekenen. Daarnaast is aandacht besteed aan motivatie, zelfvertrouwen en sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. De scholen zien positieve resultaten en zijn blij met de extra mogelijkheden, maar er zijn nog genoeg uitdagingen. De verschillen tussen scholen blijven groot.

Overige resultaten en inzichten:
- 75% van de scholen heeft verlengde leertijd ingezet. Met de verlengde leertijd lukt het scholen beter om te differentiëren en te werken in kleine groepjes.
- Circa 64% van de scholen heeft ingezet op lezen. Vaak met hulp van een van een onderwijsassistent en/of externe specialist. Scholen geven aan dat de leesvaardigheid en het leesplezier bij leerlingen is verhoogd en dat de deskundigheid bij leerkrachten is toegenomen. De scholen benoemen nadrukkelijk het succes met leesinterventies die al meerdere jaren lopen.

Evaluatie Kansenaanpak voortgezet onderwijs 2019-2020

In totaal hebben op de 32 deelnemende vo-scholen bijna 7.500 leerlingen extra aandacht gekregen met de kansenaanpak. De leerlingen kregen gemiddeld 2,4 uur extra onderwijstijd per week. Dit zijn doorgaans leerlingen die een bepaalde interventie nodig hebben op basis van hun sociaaleconomische achtergrond en beheersing van de Nederlandse taal.

De kansenaanpak voor het voortgezet onderwijs is dit jaar voor het eerst geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat de helft van de 32 scholen de plannen volledig heeft uitgevoerd en de andere helft dit grotendeels heeft gedaan. De maatregelen rondom Covid-19 worden genoemd als de belangrijkste reden waarom het niet gelukt is de plannen volledig uit te voeren.

Overige resultaten en inzichten:
- De verschillende interventies per school versterken elkaar. Bijna alle scholen hebben ingezet op extra lessen taal- of rekenonderwijs, ondersteuning bij studievaardigheden of bijles.
- Het merendeel van de scholen besteedde aandacht aan sociaal-emotionele vaardigheden met onder meer coaching en ondersteuning bij studievaardigheden.

Duurzame inzet belangrijk voor goede resultaten

De Universiteit van Amsterdam en het Kohnstamm Instituut adviseren om de kansenaanpakken te continueren, gezien de positieve resultaten op scholen en het belang van duurzame extra inzet voor deze leerlingen. Daarnaast is het belangrijk dat scholen tijd blijven maken voor evaluatie en effectmeting van de interventies. Door de extra druk op de scholen door de coronacrisis is dat het afgelopen schooljaar lastig gebleken.