AMSTERDAM - Als één van de maatregelen om overtoerisme tegen te gaan wil het college van B en W het aantal riviercruiseschepen in de stad gefaseerd halveren. De halvering betekent dat het aantal riviercruises van 2125 in 2023 naar maximaal 1150 in 2028 gaat. In 2028 mogen alleen de 1150 duurzaamste riviercruises aanmeren en gaan er 271.000 bezoekers per jaar minder vanaf een riviercruise de stad in. Het college doet dit voorstel om de leefbaarheid voor bewoners te verbeteren en de uitstoot en drukte in de stad te verminderen.

Toenemend toerisme is een wereldwijde trend, die onder andere in Amsterdam is omgeslagen in overtoerisme. Om een leefbare stad te blijven en toe te werken naar een duurzame bezoekerseconomie heeft het college van B en W ook het inperken van riviercruises onderzocht. Het aantal bezoeken van deze schepen aan de stad groeide de afgelopen jaren aanzienlijk: van 1327 in 2011 naar 2125 in 2023, en de verwachting is dat het aantal blijft groeien als er geen beperkingen worden opgelegd.

Wethouder Hester van Buren (Haven): “De balans in de stad moet beter: voor de leefbaarheid van bewoners en voor het klimaat. Riviercruise draagt bij aan de drukte en uitstoot in de stad, met toeristen, overnachtingen, busbewegingen en bevoorradingsverkeer. Ik ben dan ook tevreden dat het gelukt is om in overleg met het Havenbedrijf en Cruiseport Amsterdam te komen tot een voorstel voor gefaseerde halvering van het aantal riviercruises. Uit onderzoek is gebleken dat een halvering van het aantal riviercruiseschepen bijdraagt aan een leefbare, schone en gezonde stad.”

De afgelopen jaren is het aantal riviercruises dat Amsterdam aandoet fors gegroeid. De gemeente heeft samen met het Havenbedrijf en CPA een extern onderzoek laten uitvoeren naar de economische impact van de riviercruise op Amsterdam. Er is gerekend met 2300 riviercruiseschepen per jaar, gelijk aan het aantal riviercruises dat in 2023 werd verwacht bij de start van het onderzoek. Op deze schepen zitten in totaal ca. 542.000 passagiers. Uit het onderzoek blijkt dat bij een halvering van het aantal aanlopen, het aantal passagiers en hotelovernachtingen eveneens halveert naar 271.000 passagiers en 198.000 hotelovernachtingen (nu 396.000).

Uit de bestuurlijke gesprekken die o.a. met de regiogemeenten zijn gevoerd blijkt dat er in de regio geen wens is om de riviercruises op te vangen die straks in Amsterdam niet meer mogen aanmeren. Door de inperking dalen de bestedingen van riviercruisepassagiers en rederijen in de stad. Vooral door minder hotelovernachtingen voor of na afloop van een riviercruisereis, excursies en het inslaan van brandstof. Voor de gemeente dalen de inkomsten doordat er minder toeristenbelasting wordt geïnd en door een lagere dividenduitkering als aandeelhouder van het Havenbedrijf. Het effect hiervan op de begroting wordt meegenomen in de Voorjaarsnota 2024.

Het college zet vol in op een leefbare, schone en duurzame stad. Dat vraagt soms ingrijpende keuzes. Het college werkt ook aan de uitvoering van de motie over zeecruise. De uitkomsten van het onderzoek naar zeecruise worden rond de zomer verwacht.