AMSTERDAM - Het stadsbestuur wil het Amsterdamse afvalsysteem verbeteren en verduurzamen, om te zorgen voor een schonere stad en minder restafval. Daarom worden de voorzieningen voor afvalinzameling verbeterd en verandert de manier waarop Amsterdammers hun afval aanbieden en scheiden. De gemeente gaat het in de hele stad mogelijk maken dat bewoners hun groenten, fruit- en tuinafval (GFT) gescheiden kunnen aanbieden. Tegelijkertijd stopt Amsterdam vanaf 2021 met het apart inzamelen van plastic en drankkartons. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen 2020-2025, dat vandaag door het college van B en W is vrijgegeven voor inspraak.


Amsterdam wil een circulaire afvalketen, waar afval zoveel mogelijk wordt voorkomen en grondstoffen duurzamer worden verwerkt door hergebruik, reparatie en recycling. Ook op straat kan en moet het schoner, dus komen er meer ondergrondse voorzieningen om gemakkelijker afval (gescheiden) aan te bieden.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Circulaire Economie): “Amsterdam wordt een stad waar afval niet meer bestaat maar grondstof is voor nieuwe producten. Daarom is het belangrijk dat afval beter wordt gescheiden. Op die manier blijven waardevolle grondstoffen behouden. De komende jaren gaan we het daarom wijk voor wijk mogelijk maken om GFT apart in te zamelen.”

Plastic nascheiden
Vanaf 2021 stopt de gemeente Amsterdam wel met het gescheiden inzamelen van plastic en drankkartons. De belangrijkste reden hiervoor is dat nascheiding minder afhankelijk is van (goed) gedrag van bewoners: een nascheidingsinstallatie kan goed omgaan met vervuiling van het afval. Ook is de kwaliteit van de machines waarmee afval wordt gescheiden sterk verbeterd, waardoor machines méér plastic kunnen scheiden dan Amsterdammers zelf. Alles bij elkaar levert dat de meeste milieuwinst op. Wethouder Van Doorninck: “Voor Amsterdammers die net gewend zijn aan het apart inzamelen van plastic roept dit misschien de vraag op waarom we de afgelopen jaren gescheiden hebben ingezameld. Maar juist doordat Amsterdam aan zowel bron- als nascheiding heeft gedaan, kunnen we nu op basis van de resultaten een weloverwogen keuze maken om vanaf 2021 plastic en drankkartons niet meer apart in te zamelen.”

Verbetering afvalinzameling
De voorzieningen voor afvalinzameling worden verbeterd. Er zijn al veel onder- en bovengrondse containers geplaatst en de komende jaren komen er elk jaar 350 extra papier- en glascontainers bij. De enorm toegenomen hoeveelheid karton (door online bestellingen) kan in containers met extra brede opening worden aangeboden. Het uitbreiden van het systeem van slim inzamelen door containers met sensoren moet de overlast van volle afvalcontainers voorkomen en zorgen voor minder ritten van de vuilniswagens in de stad. Deze containers geven een seintje naar de inzamelaars, voordat een container vol is.

Wethouder Laurens Ivens (Reiniging): “We moeten als gemeente zorgen dat alle voorzieningen in orde zijn en dat de regels voor de afvalinzameling voor iedereen duidelijk zijn, zodat we met alle welwillende Amsterdammers kunnen zorgen voor schone buurten. De aanpak van mensen die dan toch hun afval verkeerd aanbieden wordt dan ook strenger. De inzamelaars, reinigers en handhavers gaan samenwerken om verkeerd aangeboden afval zo snel mogelijk op te halen, de locatie schoon te maken en de overtreder te beboeten. Vervuiling van de buurt is voor veel mensen een doorn in het oog en we kunnen dat alleen met zijn allen oplossen.”

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval
In straten met veel winkels, restaurants en bedrijven wordt het bedrijfsafval vaak opgehaald door veel verschillende afvalinzamelaars. Dat zorgt voor veel extra verkeersbewegingen en overlast. De gemeente werkt daarom aan een proef met ‘white label’: inzameling van bedrijfsafval met één gezamenlijke inzameldienst, waardoor zwaar verkeer en het aantal rijbewegingen van inzamelaars sterk wordt verminderd.

Inspraak
Amsterdammers kunnen tot en met 24 mei hun inspraakreactie op het uitvoeringsprogramma Afval en Grondstoffen geven, waarna het programma naar verwachting in september 2020 definitief door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Meer informatie over de inspraakprocedure is te vinden op www.amsterdam.nl/inspraakafval.