AMSTERDAM - Op 3 april jl. is de winteropvang voor dak- en thuislozen geëindigd. Om kwetsbare mensen met perspectief op een zorgtraject in Amsterdam niet te laten vallen, creëert het college van B en W per direct 90 opvangplekken, waarvan 75 voor de komende drie maanden en 15 structureel. De maatregel is bedoeld om continuïteit van zorg te bieden aan de meest kwetsbare groep die de afgelopen maanden in de winteropvang is opgevangen. De uitvoer van de opvang verzorgt de gemeente Amsterdam samen met HVO-Querido, de Regenboog Groep, het Leger Des Heils en PerMens.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang): "Ik ben bezorgd over de toename van dakloosheid in de stad. De bestaanszekerheid van mensen staat onder druk door onder andere de inflatie en het kabinetsbeleid. Naast de bestaande groep kwetsbare mensen is er een stijging van het aantal economisch daklozen. In Amsterdam hebben we de afgelopen maanden structureel mensen opgevangen in de winteropvang en gekeken hoe we deze mensen perspectief kunnen bieden door ze te begeleiden naar de beste vorm van hulpverlening. Er is gebleken dat er voor negentig kwetsbare mensen in de opvang op korte termijn andere begeleiding en hulp beschikbaar is. Daarom zorgen we per direct voor extra opvangplekken om deze mensen niet tussen wal en schip te laten vallen.''

Kwetsbare groepen met perspectief


Onder de dak- en thuislozen die zijn opgevangen in de winteropvang zijn vijf kwetsbare groepen naar voren gekomen: mensen die in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen, jongvolwassenen, EU-burgers en ongedocumenteerden die kunnen instromen in zogenaamde perspectiefplekken en ongedocumenteerden die op de wachtlijst staan bij de Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Voor deze mensen is tijdens de winteropvang een begeleidingstraject gestart die zij door de tijdelijke opvangplekken nu kunnen voortzetten. De inschatting van de aanbieders is dat deze mensen binnen drie maanden kunnen doorstromen naar een permanentere opvang. De kosten van de tijdelijke verlenging van opvangplekken bedragen 1,2 miljoen euro en worden gedekt uit de reguliere begroting voor Maatschappelijke Opvang Beschermd Wonen (MOBW).

Winteropvang


De winteropvang is een nachtopvang voor dak- en thuisloze mensen en was geopend van 1 december 2022 tot en met 3 april jongstleden. Naast bed, bad en brood worden mensen in de winteropvang in contact gebracht met passende hulpverlening, zoals schuldhulpverlening, repatriëring en zorgtrajecten. Er waren vierhonderd plekken beschikbaar die gedurende de winter bijna volledig bezet waren. Tijdens periodes van kou waarbij de temperatuur gedurende nacht rond de vier graden of lager lag was ook de winterkouderegeling van kracht naast de bestaande winteropvang en waren er in totaal rond de vijfhonderd opvangplekken beschikbaar. In totaal zijn er in vier maanden ruim 2.000 dak- en thuislozen opgevangen in de winteropvang. Rond de zomer volgt er een evaluatie van de winteropvang die met de gemeenteraad zal worden gedeeld.