AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders trekt 5,3 miljoen euro uit om de Amsterdamse sportsector tijdens de coronacrisis te ondersteunen. Daarnaast worden de huren van gemeentelijke sportvoorzieningen kwijtgescholden. Dat betekent dat sportverenigingen en sportaanbieders over de maanden maart, april en mei 2020 geen huur meer (terug) hoeven te betalen. Zo wil Amsterdam zorgen over huurverplichtingen wegnemen en de verenigingen en aanbieders een betere uitgangspositie geven bij het weer opstarten van hun activiteiten.


Wethouder Simone Kukenheim (sport): “Voor de sportaanbieders in Amsterdam heeft de coronacrisis ingrijpende gevolgen. Een aantal aanbieders is echt in zwaar weer gekomen en dat heeft gevolgen voor de sportinfrastructuur van onze hele stad. Het is in het belang van heel Amsterdam dat het huidige sportaanbod in stand blijft en daarom wil ik zoveel mogelijk voorkomen dat er sportaanbieders omvallen. Juist in de afgelopen maanden is gebleken hoe belangrijk sport en bewegen zijn voor de gezondheid en het welzijn van Amsterdammers. Dit geldt vooral ook voor kwetsbare jongeren. Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld, spelen sporten en bewegen een grote rol in het weer opstarten van de samenleving.” De kwijtschelding van de huur voor huurders van gemeentelijke sportvoorzieningen betreft het gebruik van een sporthal, sportzaal, sportveld, gymzaal en zwembad. Het geldt niet voor vastgoed gerelateerde huur, zoals een fysiotherapiepraktijk of horeca in een sportaccommodatie.

Noodaanpak
De noodaanpak van de gemeente bestaat uit (financiële) steunmaatregelen in aanvulling op de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Het bedrag van 5,3 miljoen euro is afkomstig uit de Noodkas Corona. De steunmaatregelen zijn in twee fases onderverdeeld. Op zeer korte termijn biedt de gemeente in de eerste fase hulp aan organisaties die cruciaal zijn voor het Amsterdamse sportaanbod en die in acute problemen zijn gekomen. Hiervoor is maximaal 2 miljoen beschikbaar. Een tweede fase volgt in het najaar, als er een nauwkeuriger beeld is van de schade voor de sportsector. Sportverenigingen en -aanbieders die hier een beroep op willen doen, kunnen onder voorwaarden een aanvraag voor (financiële) steun doen.

Steunaanpak voor de sportsector
Het college vindt het van groot belang om de sportverenigingen en –aanbieders te ondersteunen. Zij zijn onmisbaar voor de instandhouding van het sportaanbod in de stad zoals bedoeld in de sportvisie 2025 en de Agenda Sport en Bewegen. Vooral de breedtesport organisaties met maatschappelijke doelen en met speciale aandacht voor meisjes, kwetsbare jeugd, mensen met een beperking en urban sports zijn belangrijk voor de stad. Behoud van sportaanbod voor met name deze doelgroepen draagt bij aan het verminderen en tegengaan van kwetsbaarheid door bijvoorbeeld het verlies van inkomen en sociale isolatie.

Inventarisatie schade voor de sport
Vanaf het begin van de crisis heeft de gemeente samen met sportverenigingen en andere sportaanbieders actie ondernomen om de problemen het hoofd te bieden. Zo is de huurinning opgeschort en is de aangekondigde tariefsverhoging uitgesteld. Ook heeft de gemeente een informatiepagina voor corona en Sport op amsterdam.nl ingericht en een callcenter Sport opgezet. Met het verspreiden van een vragenlijst onder de sportverenigingen en sportaanbieders wordt de schade in kaart gebracht die de sportsector heeft geleden. Uit dit onderzoek bleek dat verenigingen en aanbieders die ruimte huren in gemeentelijke sportvoorzieningen vooral zorgen hebben dat ze de huur niet meer kunnen betalen.