AMSTERDAM - Om te voorkomen dat jongeren in de knel komen, investeert het college van B en W 12 miljoen euro extra in preventieve hulp en begeleiding aan kwetsbare jongeren en hun ouders. Dat staat in het beleidsprogramma Positief Perspectief: weerbaar opgroeien in Amsterdam, dat wethouder Simone Kukenheim (Jeugd) vandaag naar de gemeenteraad stuurt. Met de nieuwe aanpak verstevigt het college het jongerenwerk en de begeleiding van en hulp aan jongeren en hun ouders. Het doel is dat jongeren weerbaarder worden tegen allerlei verleidingen, in staat zijn een positieve toekomst op te bouwen en wordt voorkomen dat zij ‘onderuit glijden’.

In elke kwetsbare buurt komt één jongerenvoorziening van waaruit de hulp en begeleiding integraal wordt aangeboden, aan jongeren én hun ouders. De verschillende betrokken partijen - zoals jongerenwerk, jeugdhulp, sport en straathoekwerk – gaan werken vanuit één opdracht.

Wethouder Kukenheim (Jeugd): “Alle kinderen en jongeren hebben het recht om zelfbewust op te groeien en de kans te krijgen om zich positief te ontwikkelen. Maar in Amsterdam zien we steeds meer kinderen en jongeren, die thuis, op school of op straat in de knel komen. We willen voorkomen dat zij afglijden door hen op een positieve manier te helpen bouwen aan zelfvertrouwen, (zelf)respect en een beter toekomstperspectief. Zodat zij weerbaar opgroeien en stevig in hun schoenen komen te staan.”

Bij jongeren die in de knel komen is er vaak sprake van een instabiele thuissituatie en een stapeling van problemen zoals schulden, armoede, huiselijk geweld. De stad heeft een stevige basis aan jongerenwerk, jeugdhulp en andere laagdrempelige voorzieningen voor jeugd, maar er is nog te weinig samenwerking en echt nauwe aansluiting tussen de voorzieningen ontbreekt. Daarnaast heeft jongerenwerk niet in alle buurten voldoende capaciteit en verliezen jongeren hun vertrouwen in het jongerenwerk als projecten maar kort lopen.

Om de jeugdproblematiek het hoofd te bieden, moet de focus voor preventie liggen op de actuele Amsterdamse risico’s. De prioriteit komt te liggen bij de online leefwereld van jongeren, specifieke meidenproblematiek, jongerenwerk in verbinding met scholen en afglijden richting criminaliteit. De locaties voor het jongerenwerk worden uitgebreid zodat jongeren op meer plekken terecht kunnen voor talent- en identiteitsontwikkeling. De hulp die geboden wordt als jongeren en ouders kampen met problemen bij het opgroeien en opvoeden, wordt daarnaast veel eerder en intensiever ingezet. In buurten waar kinderen op jonge leeftijd al blootstaan aan veiligheidsproblemen en normoverschrijdend gedrag, komt het kinderwerk terug en wordt de samenwerking met scholen versterkt.

Uitbreiding Top400 aanpak
In het beleidsprogramma staan ook maatregelen waarmee de Top400 aanpak wordt uitgebreid. Binnen deze aanpak werken zorg- en strafpartijen intensief samen om te voorkomen dat jongeren die al twee keer zijn aangehouden voor een misdrijf en over wie zorgen zijn omdat er meerdere problemen spelen, verder afglijden. Zij krijgen een persoonlijke Top400-regisseur toegewezen. Deze aanpak wordt straks ook beschikbaar voor jongeren die nog niet in aanraking zijn gekomen met politie, maar waar professionals zich wel zorgen over maken. Ook de aandacht voor de gezinssituatie van de jongeren wordt binnen de Top400 aanpak versterkt. Op die manier wordt de aanpak nog effectiever gemaakt en kan een bredere groep jongeren ervan profiteren.

De aangekondigde maatregelen sluiten aan op de aanbevelingen die jongerenorganisaties doen in hun ontwikkelagenda ‘sterk en toegankelijk jongerenwerk en straathoekwerk in Amsterdam’. Deze ontwikkelagenda is ook vandaag gepubliceerd. Het college trekt samen met de organisaties op en neemt de aanbevelingen uit de agenda over in de uitvoering.