AMSTERDAM - Vandaag, woensdag 1 juli, heeft het college van B en W het nieuwe vestigingsbeleid voor datacenters vrijgegeven voor inspraak. Het nieuwe beleid maakt tot 2030 selectieve groei van het aantal datacenters in bestaande clusters binnen Amsterdam mogelijk. Datacenters zijn onmisbare voorzieningen geworden voor vrijwel alle bewoners, bedrijven en instellingen, maar ze nemen ook veel ruimte in en leggen vanwege het hoge energieverbruik een groot beslag op het elektriciteitsnet. Aan de groei worden daarom strenge voorwaarden gesteld. Vorig jaar hebben de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer een voorbereidingsbesluit genomen, waarmee in afwachting van nieuw beleid de vestiging van datacenters tijdelijk werd stopgezet.


Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Afgelopen periode van veel thuiswerken en videobellen heeft laten zien hoe afhankelijk we zijn van internet en goede verbindingen. De komende jaren zet de groei van het digitale verkeer in rap tempo door, wat een groeiende behoefte aan ruimte voor datacenters betekent. In Amsterdam zijn nieuwe datacenters welkom, maar wel op beperkte schaal en onder strenge voorwaarden op het gebied van energie, ruimtelijke inpassing en het leveren van restwarmte voor de verwarming van woningen. Zo dragen de datacenters bij aan de duurzame opgaven van de stad.”

Selectieve groei
De gemeente staat groei van het aantal datacenters beperkt toe in bestaande clusters. Het is alleen mogelijk om datacenters te vestigen in de gebieden Amstel III, Science Park, Schinkelkwartier, Haven/Haven-Stad. Tot 2030 mag de gemiddelde groei van datacenters per jaar maximaal 67 megavolt ampère (MVA) zijn.1 De gemeente monitort samen met Liander, Waternet en de datacenterbranche tussentijds de groei van datacenters, zodat er bij ongewenste ontwikkelingen tijdig kan worden bijgestuurd.

Voorwaarden
In het nieuwe beleid zijn voorwaarden opgenomen op het gebied van energieverbruik, waterverbruik voor koeling, restwarmte, ruimtelijke inpassing en circulair bouwen. Zo moeten datacenters met een groot vermogen (> 80 MVA) een eigen inkoopstation aanleggen om te voorkomen dat het elektriciteitsnet teveel wordt belast en er voldoende ruimte op het net blijft voor de andere opgaven van Amsterdam. Ook moeten datacenters elektriciteit duurzaam inkopen en de restwarmte die vrijkomt gratis beschikbaar stellen, zodat die benut kan worden voor het verwarmen van woningen. Nieuwe datacenters worden zo gebouwd dat zij in de toekomst zonder grootschalige verbouwing een andere functie kunnen krijgen, of op een manier dat de bouwmaterialen op een andere locatie opnieuw gebruikt kunnen worden. Daarnaast wordt in het ontwerp van nieuwe datacenters gekeken of ze goed in de omgeving passen en de begane grond gedeeld kan worden met andere functies, zoals bijvoorbeeld horeca of bedrijfsruimte.

Nieuw cluster
Het gemeentelijk vestigingsbeleid voor datacenters hangt nauw samen met de uitwerking van de regionale strategie voor datacenters binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De gemeente werkt in MRA-verband aan het ontwikkelen van een nieuw cluster voor datacenters in de MRA. De randvoorwaarden, haalbaarheid en financiering van een nieuw cluster worden gezamenlijk met het Rijk en de sector onderzocht.

Inspraak
Het Vestigingsbeleid Datacenters gemeente Amsterdam 2020-2030 is vrijgegeven voor inspraak. De inspraakperiode is van 1 juli tot en met 31 augustus 2020. Na de inspraakperiode wordt het vestigingsbeleid ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.