AMSTERDAM - Amsterdam groeit ieder jaar met 10.000 inwoners en de vraag naar woningen, kantoor- en bedrijfsruimte blijft groot. Dat betekent dat de gemeente meer ruimte moet creëren door intensiever te bouwen op dezelfde grond. Eén van de manieren is door bouwen in de hoogte. De gemeente wil duidelijker aangeven waar hoogbouw wel en waar juist niet past. Daarom heeft het College van B en W vandaag besloten tot actualisatie van de hoogbouwvisie 2011, zoals aangekondigd in de Omgevingsvisie Amsterdam 2050: Omgevingsvisie Amsterdam 2050.


De principes uit de hoogbouwvisie uit 2011 blijven van kracht, zoals het mogelijk maken van hoogbouw bij OV-knooppunten en binnen de bestaande grenzen van Amsterdam. Het nieuwe hoogbouwbeleid past binnen het Coalitieakkoord 2022-2026 waarin staat dat Amsterdam de ruimte beter wil benutten door op die plekken de hoogte in te gaan. Ook draagt het bij aan de ambities uit het Woningbouwplan 2022-2028 om zoveel mogelijk van de 7500 woningen per jaar te kunnen blijven bouwen, hoe ingewikkeld de markt nu ook is. Omdat het beleid helderder aangeeft waar hoogbouw wel en niet mogelijk is, worden groen en erfgoed beter beschermd.

Wethouder Van Dantzig (Ruimtelijke Ordening): "Hoogbouw is een goede oplossing omdat we veel woningen nodig hebben. Dat hoor ik ook veel van Amsterdammers die ik de afgelopen maanden heb gesproken. Tegelijk willen we hoogbouw op een handige manier doen: alleen waar het goed past, waar mensen snel met het OV kunnen komen en met oog voor beschermde stadsgezichten en ons groen."

Waar wel, waar niet?

Wat precies onder hoogbouw gerekend kan worden, is in iedere stad anders. In Amsterdam is in een groot deel van de stad hoogbouw hoger dan dertig meter, omdat gebouwen met circa negen lagen substantieel hoger zijn dan de gemiddelde omgeving. In een aantal buurten is al sprake van hoogbouw wanneer gebouwen hoger zijn dan 1,25 maal de hoogte van de directe omgeving.
In beschermde stadsgezichten, zoals de Grachtengordel en het historisch centrum van Weesp, is geen hoogbouw toegestaan. Ook het groen en bepaalde landschappelijke elementen beperken de mogelijkheden voor hoogbouw, zoals de zogenoemde scheggen als onderdeel van de groenstructuur en het IJ. Op specifieke plekken in de naoorlogse stadsgebieden is hoogbouw soms toegestaan. En bij hoge uitzondering, als stedenbouwkundig accent, ook in de 19e-eeuwse ring, de gordel '20-'40 en op IJburg.

Nieuw in het beleid zijn principes en vuistregels over het gebouw zelf, die ervoor moeten zorgen dat er kwalitatief goede gebouwen worden gemaakt die lang mee gaan. Een hoog gebouw heeft meer impact op de stad dan de meeste andere bebouwing. Daarom is het doel om tot hoogbouw te komen die voor langere tijd goed bruikbaar is en past in de omgeving. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken of het gebouw bijdraagt aan een prettige beleving op straat. De gemeente stimuleert daarnaast dat gebouwen zo worden gebouwd dat er later aanpassingen mogelijk zijn, zoals het samenvoegen van kleinere woningen tot grotere woningen.

De plannen liggen van 5 juni t/m 17 juli 2023 ter inspraak. Binnen die periode kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden hun mening geven.