AMSTERDAM - Vandaag, donderdag 24 juni, kondigde netbeheerder Liander aan dat in Buiksloterham/Overhoeks in Amsterdam vanwege sterk toegenomen vraag de maximale capaciteit is bereikt voor het leveren van elektriciteit. In het Westelijk Havengebied is waarschijnlijk op korte termijn de maximale capaciteit bereikt. Zonder wettelijke mogelijkheden voor netbeheerders om te sturen op vraag en aanbod van elektriciteit en financiële middelen vanuit het Rijk, dreigt op nog meer plekken in Nederland de grenzen van het elektriciteitsnet bereikt te worden. Onder meer de woningbouw en de economische ontwikkeling komen daarmee onder druk te staan. Daarom roept de gemeente Amsterdam het nieuwe kabinet op om te investeren in de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast vraagt de stad om regelgeving waarmee gemeenten en netbeheerders kunnen afdwingen dat grootverbruikers van stroom éérst hun vermogensvraag maximaal omlaag te brengen, om zo meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “We staan als stad voor enorme opgaven. We moeten complete, nieuwe wijken bouwen met naast woningen óók scholen, winkels, kantoren en bedrijfsruimtes. En we moeten een ingrijpende energietransitie vormgeven. Beiden vragen veel van ons elektriciteitsnet. We maken ons daarom grote zorgen om de toekomstbestendigheid van het net. De knelpunten die nu in Amsterdam ontstaan, dreigen ook te ontstaan op andere plekken in Nederland. Dat vraag om actie op nationaal niveau. Amsterdam doet een dringend beroep op het kabinet om meer financiële middelen waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet op tijd kunnen uitbreiden, zodat een herhaling van de situatie zoals die nu is ontstaan voorkomen kan worden. Maar we moeten er ook voor zorgen dat netbeheerders meer regie en sturingsmogelijkheden in handen krijgen om energiebesparing bij grootverbruikers van stroom af te dwingen. Het huidige systeem waarbij netbeheerders iedereen moeten aansluiten die zich meldt, ongeacht hun verbruik, is niet langer houdbaar.”

In Amsterdam gaat het om de gebieden Buiksloterham/Overhoeks en een deel van het Westelijk Havengebied waar de snel toegenomen vraag van nieuwe en bestaande bedrijven, woningbouw en elektrificatie van de samenleving zoals toenemend gebruik van elektrisch vervoer tot een grotere vraag naar elektriciteit heeft geleid. Het netwerk is niet snel genoeg uitgebreid om in deze toenemende vraag te voorzien. Dit betekent dat Liander nu geen capaciteit kan leveren aan nieuwe grootverbruikers van elektriciteit die zich hier willen vestigen. Voor de geplande woningbouw in Buiksloterham/Overhoeks heeft Liander capaciteit gereserveerd. Die kan dus doorgang vinden. Ook voor consumenten en ondernemers die al een contract met Liander hebben, heeft de nu ontstane situatie geen gevolgen. Een grootverbruiker kan voor tussen de 30 tot wel 100 megawatt beslag leggen op het elektriciteitsnet. Dat komt neer op tussen de 10.000 tot 50.000 huishoudens.

In Amsterdam heeft Liander voor beide gebieden inmiddels netuitbreidingen in gang gezet om de capaciteitsknelpunten definitief op te lossen. Dit duurt echter enkele jaren. Liander verwacht in het eerste kwartaal van 2023 de benodigde uitbreiding van Buiksloterham/Overhoeks afgerond te hebben. Voor het deel van het Westelijk Havengebied wordt nog onderzocht of zogenaamd ‘congestiemanagement’ in de tussentijd bijdraagt aan het oplossen van het knelpunt. Congestiemanagement is het zorgen voor technische oplossingen die bijdragen aan het beter op elkaar aan laten sluiten van vraag en aanbod van elektriciteit. Bijvoorbeeld door met grootverbruikers afspraken te maken om tijdens de piektijden hun afname terug te brengen. Ook wordt nader onderzoek gedaan of partijen in het gebied hun vermogensvraag naar beneden kunnen brengen om zo meer ruimte te maken voor andere gebruikers op het elektriciteitsnetwerk.