AMSTERDAM - Het onderhoud van bruggen en kademuren in Amsterdam is de afgelopen decennia verwaarloosd. Veel bruggen en kades zijn meer dan 100 jaar oud en aan het einde van hun levensduur. Het college van B en W heeft voor de renovatie van een groot aantal bruggen en kademuren daarom een meerjarig uitvoeringsprogramma en de daarbij behorende financiering vastgesteld. Daarmee geeft ze invulling aan de grote vervangingsopgave waar de stad de komende decennia voor staat.

In de periode tot en met 2023 worden 27 bruggen gerenoveerd, wordt circa 800 meter kademuur vernieuwd en de vervanging van zo’n 3800 meter kademuur voorbereid. De kosten voor die werkzaamheden worden geraamd op 450 miljoen euro. Dat bedrag bestaat uit circa 185 miljoen euro voor de kademuren en 265 miljoen euro voor de bruggen.

Wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Dit is een belangrijke stap gericht op de noodzakelijke herstelwerkzaamheden, die overigens ook nog jaren na 2023 door zullen gaan. Met dit programma laten we zien welke werkzaamheden er de komende vier jaar in ieder geval worden uitgevoerd en welke kosten daarmee zijn gemoeid. Naast deze geplande werkzaamheden zullen we uiteraard ook steeds direct ingrijpen waar dat nodig is om de veiligheid te waarborgen.”

Grootschalig onderzoek
Het nu goedgekeurde meerjarige uitvoeringsprogramma loopt vooruit op de het Actieplan Bruggen en Kademuren, dat binnenkort door het college wordt vastgesteld. Daarin wordt de programmatische aanpak die voor de renovatie van de eerste bruggen en kademuren is gekozen, verder uitgewerkt voor de overige werkzaamheden.

Om zicht te krijgen op de totale opgave waar de stad voor staat, vindt grootschalig onderzoek plaats naar de staat van de meest kwetsbare kademuren en verkeersbruggen in Amsterdam. Zo moet duidelijk worden welke belasting verschillende bruggen en kademuren nog aankunnen en op welke plekken de risico’s het grootst zijn. Bij het onderzoek worden 850 verkeersbruggen en 200 kilometer aan gemetselde kademuren in kaart gebracht.

Efficiëntie en flexibiliteit door bundeling van projecten
Onderdeel van de meerjarige aanpak is het samenvoegen van werkzaamheden in grotere projecten, zoals al gebeurt bij het project de Oranje Loper. Daarin worden de 9 bruggen tussen de Raadhuisstraat en het Mercatorplein in éen programma vernieuwd. Door die bundeling kan efficiënter worden gewerkt. Ook voor de financiering is gekozen voor een aanpak die zich richt op de totale langjarige opgave. Dankzij de programmatische aanpak kan tot slot ook flexibeler worden gewerkt. Als het onderzoek daar aanleiding toe geeft, kunnen prioriteiten worden verlegd en andere bruggen en kademuren aan het programma worden toegevoegd.