AMSTERDAM - De maatregelen die Amsterdam de komende jaren neemt om de CO2-uitstoot te verminderen, leveren naar verwachting een CO2-reductie van 48% op in 2030. Daarmee voldoet de hoofdstad bijna aan de afspraken van het landelijk Klimaatakkoord (49% reductie in 2030). Met extra maatregelen ligt ook het ambitieuzere Amsterdamse doel van 55% CO2-reductie binnen bereik. Dit blijkt uit de doorrekening van het pakket aan maatregelen uit de ‘Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal’, die vandaag door het college van B en W is vastgesteld. In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante sectoren: de gebouwde omgeving, mobiliteit, elektriciteit en industrie & haven.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid): “Ons klimaat raakt ontwricht door de opwarming van de aarde. Nu al zijn er vernietigende bosbranden door de toenemende droogte en hitte, en stijgt de zeespiegel door het smeltend zee-ijs. Om klimaatverandering een halt toe te roepen moeten we onze CO2-uitstoot verminderen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties na ons en mensen elders in de wereld. Amsterdam neemt daarin haar verantwoordelijkheid. De Routekaart laat zien hoe de omslag naar schone energie er de komende jaren uit gaat zien en hoe we er samen voor gaan zorgen dat we een klimaatneutrale stad worden.”

Doorrekening
Amsterdam heeft voor het eerst tot in detail in beeld gebracht voor hoeveel CO2-uitstoot de stad verantwoordelijk is, en waar die uitstoot vandaan komt. Mede door de sterke groei van de stad liep de uitstoot sinds 1990 op van iets minder dan 4.000 naar ruim 5.500 kiloton CO2 per jaar in 2010. Sindsdien loopt de uitstoot gestaag terug. De meeste CO2-uitstoot komt momenteel door elektriciteitsverbruik en aardgas- en warmtegebruik van woningen, kantoren en maatschappelijke gebouwen.

Om inzicht te krijgen in de effecten van de voorgenomen acties en maatregelen om de CO2- uitstoot te verminderen, is een doorrekening uitgevoerd door adviesbureau CE Delft. Uit deze doorrekening blijkt dat de uitstoot in 2030 naar verwachting 48% lager uitkomt dan in 1990. De doorrekening wordt jaarlijks geactualiseerd. Op basis van de uitkomsten kan de gemeente bijsturen met aangepaste of aanvullende maatregelen.

Van Doorninck: “Doordat Amsterdam hard groeit, is het voor ons extra lastig om minder CO2 uit te stoten. Toch zijn we erin geslaagd om de uitstoot te beperken. Bijvoorbeeld door huizen zonder aardgas te bouwen en stappen te zetten om de stad autoluw te maken. Op die voet gaan we verder. De doorrekening laat zien dat de maatregelen die we nemen ook daadwerkelijk het gewenste resultaat hebben, en dat is een geweldige steun in de rug. Met de hulp van bedrijven en Amsterdammers ligt 55% CO2-reductie in 2030 binnen bereik, maar tegelijkertijd moet er wel een hoop gebeuren. We vragen het Rijk om haast te maken met eenvoudige en effectieve subsidieregelingen en wetgeving.”

Maatregelen
In de Routekaart staan doelstellingen en maatregelen voor alle relevante partijen. Bijvoorbeeld:
 De gemeente ondersteunt Amsterdammers met de collectieve inkoop van duurzame energie en lanceert dit jaar een app met een stappenplan voor mensen die willen starten met zonne-energie;
 Nog dit jaar worden 29 GVB-bussen uitstootvrij;
 Eind 2020 komt er een milieuzone voor de meest vervuilende diesel personenauto’s bij;
 In 2024 is voor 55.000 woningen en gebouwen het besluit genomen ze aardgasvrij te maken, en in 2030 zijn 260.000 woningen en gebouwen aardgasvrij;
 In 2025 zijn alle vergunningen voor nieuwe windturbines verleend;
 In 2030 wordt de helft van alle geschikte daken benut voor het opwekken van zonneenergie;
 Vattenfall gaat de Hemwegcentrale tot 2050 stap voor stap transformeren naar een fossielvrije energiehub.

De gemeentelijke organisatie draagt ook bij. Alle 200 scooters in het wagenpark zijn elektrisch en dit jaar nog komen daar ook alle 435 auto’s en bestelbusjes bij. Het vervangen van de 150.000 armaturen in de stad door LED-lampen is in volle gang en in 2030 zijn een gemeentelijk zwembad, een sporthal en 11 gemeentelijke kantoren aardgasvrij gemaakt.

Samen met de stad
Amsterdam wil dat de overgang van fossiele naar duurzame energie op een rechtvaardige manier plaatsvindt. Uitgangspunt is dat de woonlasten voor huishoudens met lage en middeninkomens niet stijgen als gevolg van de energietransitie. Daarnaast wil de gemeente iedereen ondersteunen die zelf aan de slag wil met verduurzamen, bijvoorbeeld met collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, adviezen aan VvE’s en subsidies voor duurzame initiatieven. Ook kunnen bewoners voor informatie en advies terecht bij het online platform Nieuw Amsterdams Klimaat.