AMSTERDAM - Amsterdam neemt maatregelen om overlast en negatieve gevolgen van het verbouwen van panden tegen te gaan. De laatste jaren vinden er steeds meer verbouwingen aan bestaande panden plaats dan voorheen. Die verbouwingen variëren van uitbouw in binnentuinen tot het bijbouwen van extra verdiepingen, kelders en balkons. Deze ontwikkeling wordt ook wel bouwdynamiek genoemd. Met name in de stadsdelen West en Zuid is de overlast van de bouwdynamiek groot. Het college van B en W en deze stadsdelen zijn samen tot een lijst met 18 mogelijke maatregelen gekomen, die nu op (snelle) haalbaarheid worden getoetst.

Bouwdynamiek concentreert zich met name in de 19e eeuwse wijken in West en Zuid. Bewoners ervaren daar veel overlast door stof en lawaai. Ook wordt de openbare ruimte vaak langdurig belast door het plaatsen van onder meer bouwcontainers, puinbakken en mobiele toiletten. Het verharden van binnentuinen kan bovendien negatieve gevolgen hebben voor de klimaatbestendigheid van buurten. Onderkeldering kan daarnaast leiden tot grondwaterproblemen.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening): “Nog niet zo lang geleden was het beleid erop gericht om Amsterdammers die hun woning wilden aanpassen, maximaal te faciliteren. Daarvan zie je nu de keerzijde. In steeds meer binnentuinen verliest het groen het van de stenen, wat de toch al schaarse groene ruimte in de stad verder onder druk zet. Het maakt ons minder bestendig tegen hevige regen en hete zomers, omdat regenwater moeilijk weg kan en stenen de warmte langer vasthouden. Daarom moeten we nu maatregelen nemen om de negatieve gevolgen van bouwdynamiek tegen te gaan.”

Sebastiaan Capel (portefeuillehouder Stedelijke Ontwikkeling van Stadsdeel Zuid): “Waar het om gaat is dat er een jacht is op het zo veel mogelijk vierkante meters toevoegen aan woningen nu de huizenmarkt op zijn top zit. Bewoners in delen van Zuid staan midden in de storm van de enorme hoeveelheid verbouwingen en zien hun omgeving snel en sterk veranderen. Het zijn andere tijden en die vragen om meer regulerende maatregelen, maar wel met ruimte om te investeren in de kwaliteit van de stad. Daar werken we in Zuid al hard aan, maar deze dynamiek vraagt om stadsbrede oplossingen. Daarom ben ik blij dat de stadsdelen dit samen met de wethouder aanpakken.”

Melanie van der Horst (portefeuillehouder Bouwen en Wonen van Stadsdeel West) hoopt dat met de voorgenomen maatregelen de balans in de stad verbetert: “We zijn nu begonnen met twee pilots om de overlast rond de bouwdynamiek in te perken. We hebben goed geluisterd naar alle belanghebbenden, met wie we ook continu overleggen in een BuurtLAB. Bewoners ervaren bouwoverlast en zijn terecht bang voor nadelige effecten op klimaat en leefbaarheid. De stad groeit, maar in de dichtbebouwde gebieden kan dat niet ongebreideld doorgaan. In West hebben we extra geld en capaciteit beschikbaar gesteld om de problematiek aan te pakken en we zijn verheugd dat ook de stad hier met ons samen aan wil werken.”

18 maatregelen
De 18 maatregelen die de gemeente onderzoekt hebben onder meer betrekking op het aanpassen van bestemmingsplannen, het aanpassen van het vergunningenbeleid en het verbeteren van communicatie richting omwonenden over bouwprojecten. De bestemmingsplannen Oud West, Museumkwartier/Valeriusbuurt, Hoofddorpplein/Schinkelbuurt en Westerpark zijn of komen binnenkort in voorbereiding voor aanpassing. Daarin wordt de beperking van de mogelijkheid tot uitbouwen in de achtertuin overwogen. In het vernieuwde bestemmingsplan de Pijp is al een beperking van de wettelijk vastgestelde vergunningsvrije ruimte van 4 meter tot maximaal 2,5 meter uit de achtergevel van kracht. De gemeente onderzoekt of er in het vergunningenbeleid per stadsdeel, maatregelen kunnen worden toegevoegd die onder meer klimaatbestendigheid kunnen waarborgen. Het college stelt ook een coördinator bouwdynamiek aan, die de schakel wordt tussen de verschillende projectteams in de stadsdelen.

Om overlast in de openbare ruimte tegen te gaan kijkt het College naar aanleiding van een motie van het raadslid Van der Burg of er hogere parkeertarieven voor bouwgerelateerde voertuigen kunnen komen. In stadsdeel West is inmiddels een pilot gestart waarbij het verplicht is om een bouwbord te plaatsen met een omschrijving van de duur van de werkzaamheden, contactgegevens en hoeveel objecten geplaatst worden. Ook is er een vergunningplicht voor het plaatsen van objecten ingevoer