AMSTERDAM - Amsterdam heeft de afgelopen drie jaar een enorme inhaalslag gemaakt in het huisvesten van kwetsbare mensen die nodeloos lang op een geschikte woning moesten wachten. In 2018 heeft 78% van de kwetsbare groepen, met een urgente woonvraag, binnen drie maanden een woning gevonden. Helaas is het nog niet gelukt om iedere kwetsbare binnen drie maanden van een geschikte woning te voorzien. Zo heeft een deel van deze mensen gelegenheid om zelf zes maanden te zoeken en is er een tekort aan woningen voor grote gezinnen en mensen die een speciale rolstoelwoning nodig hebben.

De gemeente Amsterdam kent meerdere kwetsbare groepen zoals mensen met sociale of medische problemen, mensen in de maatschappelijke opvang of in een ‘Blijfhuis’, jeugdzorgjongeren en statushouders. Voor die laatste groep krijgt de gemeente elk jaar een taakstelling vanuit de Rijksoverheid. In 2016 had de gemeente hier nog een achterstand van 912 mensen. Die achterstand is ondanks de forse instroom van vluchtelingen teruggelopen naar 506 mensen. Ook met de versnelde uitstroom van maatschappelijke opvang en beschermd wonen is een inhaalslag gemaakt. Na de voorbereidingen in 2017 werden in 2017 441 en in 2018 500 corporatiewoningen geleverd om mensen versneld te laten uitstromen naar een woonruimte met begeleiding in de wijk.

Dat blijkt uit de resultaten van het programma Huisvesting Kwetsbare Groepen, een samenwerking tussen de gemeente, Amsterdamse woningcorporaties en zorgaanbieders. Dit gezamenlijke programma en de effectieve samenwerking tussen de betrokken partijen werpt zijn vruchten af en wordt dan ook verlengd tot 2022.

Wethouder Laurens Ivens (Wonen): “Juist in deze tijd waarin er een schreeuwend tekort is aan betaalbare woningen moeten we zorgen dat de meest kwetsbare Amsterdammers hier niet de dupe van worden. Ik ben blij met de resultaten die we de afgelopen jaren samen met woningcorporaties en zorgaanbieders hebben neergezet. Maar we zijn er nog niet. De komende jaren willen we deze lijn doorzetten en gaan we extra inzetten op preventie. Zo willen we voorkomen dat huisvestingsproblemen leiden tot ernstigere problemen en de bijbehorende zorgvraag.”

De meeste Amsterdammers hebben hun leven op orde. Maar dat geldt niet voor iedereen. Een deel van de inwoners heeft problemen met financiën, werk, lichamelijke of geestelijke gezondheid en huiselijke relaties. Daarbij is vaak ook sprake van een urgent huisvestingsprobleem. Sinds 2016 werken woningcorporaties, zorgaanbieders en gemeente Amsterdam aan het Programma Huisvesting Kwetsbare Groepen. Doel van het programma is te zorgen voor passende woonomstandigheden voor deze mensen. Eind 2018 is het programma afgelopen.