AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel (VES) actief openbaar maken. In lijn met de aanstaande Wet open overheid wil de gemeente meer informatie uit eigen beweging openbaar maken, om zoveel mogelijk transparant te zijn over de ambtelijke en bestuurlijke werkzaamheden, afwegingen en besluitvorming. De documenten die komende periode worden vrijgegeven zijn door de afdeling Grond & Ontwikkeling (G&O) opgesteld voor de vernieuwing van het erfpachtstelsel: het invoeren van eeuwigdurende erfpacht. Voor de vernieuwing van het erfpachtstelsel zijn in een periode van vier jaar zo’n 40.000 documenten opgesteld.

Aanleiding
De afgelopen jaren zijn er diverse, omvangrijke Wob-verzoeken ingediend over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Om aan de verzoeken te voldoen, werd een groot beroep gedaan op de ambtelijke capaciteit. Voor het actief openbaar maken wordt nu een team samengesteld dat zich volledig kan inzetten om de circa 40.0000 documenten te ordenen, te beoordelen, te ontdubbelen en zoveel mogelijk openbaar te maken. Dit kost in eerste instantie meer tijd, maar hierdoor kunnen in de toekomst informatieverzoeken efficiënter en sneller worden afgehandeld.

Lopende Wob-verzoeken
Op dit moment lopen er nog diverse Wob-verzoeken over de vernieuwing van het erfpachtstelsel. Om te zorgen dat de indieners snel over de gevraagde documenten kunnen beschikken, wordt bij de actieve openbaarmaking prioriteit gegeven aan het beoordelen en vrijgeven van de documenten die opgevraagd zijn in lopende Wob-verzoeken. De indieners krijgen hierover persoonlijk bericht.

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
Omdat het beoordelen van de documenten juridische en inhoudelijke expertise vereist, wordt ambtelijke capaciteit ingezet die zich nu bezighoudt met de afhandeling van de overstapaanbiedingen naar eeuwigdurende erfpacht en de afhandeling van de lopende Wob- verzoeken. Dit heeft tot gevolg dat deze capaciteit niet benut kan worden voor het verzenden van overstapaanbiedingen en erfpachters mogelijk langer moeten wachten op hun aanbieding. Dit geldt niet voor spoeddossiers. Ook de voorwaarden van de overstap die golden op de datum waarop de erfpachter zijn aanvraag heeft gedaan, blijven uiteraard van kracht.

Nieuwe doelstelling overstapaanbiedingen
De gemeente had zichzelf als doel gesteld om per september 2021 90% van de overstapaanvragen van een aanbieding te voorzien. Deze doelstelling blijkt niet haalbaar. Naast bovengenoemde gevolgen van het actief openbaar maken van documenten voor de bedrijfsvoering spelen daarbij ook andere oorzaken mee. Zo hebben erfpachters het afgelopen jaar uitstel gekregen voor het accepteren van hun aanbieding vanwege het coronavirus. Daarnaast heeft de Hoge Raad geoordeeld dat erfpachters in aanmerking komen voor een nieuwe WOZ-beschikking voor 2015, waardoor bepaalde dossiers mogelijk een nieuwe aanbieding moete krijgen. De nieuwe doelstelling is dat per einde van het tweede kwartaal van 2022 85% van de overstapaanvragen (voor zowel particulieren als beleggers) van een overstapaanbieding wordt voorzien.

Pilot
Het beoordelen en vrijgeven van documenten over de vernieuwing van het erfpachtstelsel is een pilot en de uitkomsten worden gebruikt om de aanpak te toetsen en als voorbeeld te dienen voor de rest van de gemeentelijke organisatie