AMSTERDAM - Op vrijdag 21 april heeft het college van B en W van Amsterdam een besluit op hoofdlijnen genomen over de Overstapregeling erfpacht. Het college heeft goed geluisterd naar de suggesties in de inspraak die tot aanpassingen in het voorstel hebben geleid.

Eric van der Burg, wethouder Grondzaken: “Vandaag is een historische  besluit genomen. De grote hoeveelheid insprekers waren een politiek breekijzer in een eeuwenoud principieel politiek debat in Amsterdam. Door de insprekers is de politieke realiteit veranderd en ontstond draagvlak om korting aan te bieden aan erfpachters die vrijwillig overstappen. Daar wil ik de insprekers voor bedanken.”

Nieuwe uitgangspunten Overstapregeling
De Overstapregeling kent een groot aantal nieuwe, financieel gunstigere elementen voor erfpachters.

  • Overstappen kon tot 2017, in het nieuwe stelsel kan overstappen onder gunstige voorwaarden tot 2020
  • Erfpachters kunnen overstappen op basis van de WOZ waarde van 1-1-2014 of 1-1-2015 waarbij de laagste van deze twee zal worden toegepast 25% overstappremie
  • De hoogste buurtstraatquote (bsq) daalt van 82% naar maximaal 49% 
  • De gemiddelde bsq daalt van 28% naar 14,1% 
  • Een derde van alle woningen valt in de laagste categorie bsq van 5-10% 
  • De vangnetregeling wordt aangepast om te voorkomen dat erfpachters ernstig in de problemen komen na een verhoging van hun canon die zij niet kunnen betalen. 
  • Een extra betalingsvorm is toegevoegd. Canonbetalende erfpachters kunnen bij overstap hun huidige canon blijven betalen tot einde van het voortdurende tijdvak en alleen de eeuwigdurende canon direct afkopen. 
  • Alleen erfpachters met een woning op erfpacht kunnen overstappen.

Groepen buurtstraatquotes
De buurtstraatquote is een percentage dat aangeeft welk deel van de WOZ waarde bestaat uit de waarde van de grond (het andere deel is de waarde van de stenen). Elke erfpachter heeft een buurtstraatquote. In het voorstel dat de inspraak inging zaten circa 39.000 woningen in de laagste categorie bsq van 5-10%. Nu het nieuwe voorstel gunstiger uitpakt is deze groep met de laagste bsq gegroeid tot bijna 59.000 woningen. Daarmee zit de grootste groep erfpachters in de laagste bsq.

Voorheen was de hoogste categorie bsq 82%, deze bsq bestaat niet meer omdat het college heeft besloten dat de bsq maximaal 49% te hanteren waardoor extremen niet meer voorkomen. Slechts 2.900 woningen zitten nu nog in de hoogste categorie bsq van 45-49%. De gemiddelde bsq is gedaald van 28% in het inspraakdocument naar 14,1% in het nieuwe voorstel.

Nieuw stelsel laat inkomsten erfpacht  dalen van 5,4 miljard naar 2,2 miljard euro  In het voortdurende stelsel zou de gemeente, door het meestijgen met de marktprijzen van woningen in de meest recente berekening, over 100 jaar 5,4 miljard euro aan inkomsten uit erfpacht hebben. In het eeuwigdurende stelsel is dat gedaald naar 2,2 miljard euro. Daarmee geeft het nieuwe stelsel een totale korting van 3,2 miljard euro aan erfpachters.

Dit komt onder andere door de overstappremie van 25%, deze laat de inkomsten dalen met € 500 miljoen, de aanpassing van de bsq’s ter waarde van € 600 miljoen en het aftoppen van de bsq op maximaal 49% laat de inkomsten dalen met € 145 miljoen.

Rekentool
Na het uitwerkingsbesluit van het college komt de nieuwe rekentool online. Met de rekentool kan iedere erfpachter zijn canon of afkoopsom berekenen voor het eeuwigdurende stelsel.

Hoe nu verder?
Amsterdammers maken straks zelf de keuze of ze in het huidige stelsel blijven waarbij iedere 50 jaar opnieuw de canon wordt vastgesteld of dat ze kiezen voor het nieuwe stelsel waar de gemeente nog maar een keer een bedrag vaststelt. Overstappen is vrijwillig.

Na deze besluitvorming op hoofdlijnen door het college worden de voorstellen verder uitgewerkt. In de commissie Ruimtelijke Ordening en Grondzaken van 24 mei wordt de Overstapregeling besproken. Het raadsbesluit vindt daarna plaats in de gemeenteraad.