AMSTERDAM - Om de bereikbaarheid van de stad in de toekomst te waarborgen heeft het college van B en W het programmaplan Aanpak Wegtunnels Amsterdam vastgesteld. De aanpak richt zich op het renoveren en toekomstbestendig maken van Amsterdamse wegtunnels en de Verkeerscentrale Amsterdam.

Wethouder Dijksma (Verkeer & Vervoer): “Tunnels zijn essentieel voor de bereikbaarheid van de stad. De wettelijke eisen waaraan we moeten voldoen worden steeds strenger en daarom is renovatie van groot belang. Om zo efficiënt mogelijk te werk te gaan hebben we gekozen voor een programmatische aanpak, waarin we de renovatie van meerdere tunnels tegelijkertijd regelen. Ook voor marktpartijen is deze aanpak interessant.’’

Naast werkzaamheden aan de Verkeerscentrale Amsterdam omvat het programma renovatie van de Piet Heintunnel, de Michiel de Ruijtertunnel en de Arenatunnel. De overige twee Amsterdamse wegtunnels - de IJtunnel en de Spaarndammertunnel - vallen buiten het programma aangezien deze tunnels de komende jaren geen groot onderhoud nodig hebben.

Renovatie Piet Heintunnel
Door wetgeving die per 1 mei van kracht is geworden, voldoet de Piet Heintunnel vanaf die datum niet meer aan de wettelijke eisen. De omgevingsdienst gedoogt de situatie tot de start van de renovatie in 2021. In de gemeentebegroting werd voor de renovatie rekening gehouden met investeringsuitgaven van € 85 miljoen. Uit de laatste raming blijkt dat de kosten voor de renovatie nu circa € 31 miljoen hoger liggen dan vorig jaar werd verwacht. Dat is onder meer het gevolg van stijgende kosten door toenemende krapte in de civiele sector en een sterke toename in de kosten voor engineering door zowel de gemeente als de aannemer. Verbreding van de scope die samenhangt met de gedoogsituatie per 1 mei heeft eveneens invloed op de hoogte van de raming. Ook de indexatie van de kosten naar het prijspeil van 2019 speelt een rol. Op de hoogte van de nieuwe kostenraming wordt momenteel nog een second opinion uitgevoerd.

Verbeteren brandwerendheid Michiel de Ruijtertunnel
Uit documentenonderzoek en hitteproeven is eerder gebleken dat het beton van de Michiel de Ruijtertunnel onvoldoende brandwerend is. Aanvullende maatregelen zijn daarom noodzakelijk. Er is geen gevaar voor tunnelgebruikers, maar aangezien het gaat om een bijzondere locatie (boven de Noord/Zuidlijn en onder het busstation en de hal van het Centraal Station) en een cruciale schakel in het wegverkeer, moet op korte termijn aan de eisen worden voldaan. Momenteel wordt gewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van het werk. De aanbesteding zal naar verwachting dit jaar na de zomer beginnen

Aanpak Arenatunnel en Verkeerscentrale
De installaties in de Arenatunnel zijn aan het einde van hun levensduur. De voorbereidingen voor de renovatie zijn inmiddels in gang gezet. De aanbesteding voor deze renovatie zal eind 2020 beginnen.

De Verkeerscentrale Amsterdam is de centrale post voor de veilige bediening en bewaking van de vijf Amsterdamse wegtunnels. Net als de tunnels is ook deze verkeerscentrale toe aan vernieuwing. Een verkenning moet eind dit jaar resulteren in een nieuwe businesscase voor de verkeerscentrale. De aanbesteding voor de werkzaamheden volgt daarna naar verwachting begin 2021. Het totale programma Aanpak Wegtunnels Amsterdam zal naar verwachting doorlopen tot medio 2025.