AMSTERDAM - Het college van B en W investeert miljoenen euro’s in handhaving, infrastructuur, scholen, sport en vluchtelingen. Dat staat in de Voorjaarsnota 2017 die op woensdag 17 mei is gepresenteerd door wethouder Udo Kock (Financiën). De Jaarrekening 2016 is ook gepubliceerd, met een positief rekeningresultaat van 104,4 miljoen euro en een goedkeurende verklaring van de ACAM.

Amsterdam groeit en er komen steeds meer bezoekers, de komende jaren zal dat alleen maar toenemen. Die groei is goed voor de economie, bouwontwikkeling en banen, maar de keerzijde is dat de druk op de stad toeneemt. Daarom kiest het college van B en W er in deze voorjaarsnota voor om met name te investeren in de groei van de stad en het beheersen van de drukte. Tientallen miljoenen gaan naar handhaving en naar infrastructuur en 160 miljoen euro gaat naar scholen, nieuwe en bestaande.

Wethouder Kock (Financiën): “We investeren fors om de groei van de stad in goede banen te leiden en de stad aantrekkelijk en leefbaar te houden voor bewoners en bezoekers. Er gaan miljoenen extra naar handhaving en veiligheid, de voorbereiding van een brug over het IJ en nieuwe IJ-veren, nieuwe scholen, sportvoorzieningen en naar integratie van vluchtelingen. Voor de Amsterdammer daalt het drinkwatertarief en de rioolheffing.”

Een andere keuze die B en W maken, in de laatste voorjaarsnota van deze collegeperiode, is het versterken van de eigen organisatie, zoals het aanpassen van gemeentelijke uitgaven (lonen en materieel) aan het prijsniveau met 25,3 miljoen euro in 2018. De voorstellen, die in lijn zijn met het coalitieakkoord ‘Amsterdam is van iedereen’ en het aanvullende coalitieakkoord ‘Amsterdam blijft van iedereen’, worden voorgelegd aan de raad.

Een overzicht van nieuwe investeringen:

Groei stad

 • 160 miljoen euro wordt uitgetrokken voor investeringen in onderwijshuisvesting. Dit gaat naar nieuwe scholen en renovatie van bestaande scholen en schoolpleinen.
 • Naar investeringen in sportaccommodaties gaat 15 miljoen.
 • Om de bestaande voorzieningen, zoals vaccinaties, handhaving, wegonderhoud en verkeerslichten op peil te houden terwijl de stad groeit, wordt 7,5 miljoen euro uitgetrokken in 2018.
 • Amsterdam ontwikkelt een nieuw evenemententerrein in Westpoort en investeert in bestaande evenementenlocaties om overlast te verminderen (2,25 miljoen euro in 2018).
 • De organisatie van markten wordt geprofessionaliseerd, waardoor ze aantrekkelijker worden (3,3 miljoen euro t/m 2019).
 • Passagiers van cruises gaan toeristenbelasting betalen vanaf 2019 en aanbieders van stadsrondritten vermakelijkheidsretributie (een belasting) voor hun gasten vanaf 2018.
 • 2,4 miljoen euro gaat naar het kappen en snoeien van vele Canadese populieren die, gezien hun ouderdom, een veiligheidsrisico vormen omdat spontaan dikke takken afbreken. Andere bomen zullen ervoor worden terug geplant.

Handhaving

 • Er gaat 15,9 miljoen euro extra naar handhaving in 2018 en 2019, waarvan 4,1 miljoen structureel. Dit is voor handhavers op straat, trainingen en het makkelijker maken voor bewoners om te melden. Ook gaat het extra geld naar de inzet van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, zoals extra handhavers (BOA’s), via Pantar, voor ‘meer ogen en oren op straat’.
 • Er gaat 1,7 miljoen euro extra naar handhaving en toezicht op de taxibranche.
 • Voor handhaving op het traject Noord-Zuidlijn wordt 1,2 miljoen euro per jaar uitgetrokken.
 • Naar de aanpak van illegale onderhuur gaat 1,8 miljoen euro.
 • Ook gaat extra geld naar handhaving op het water en op de veren.

Amsterdam is voor iedereen

 • Voor de bestrijding van armoede wordt 5 miljoen extra per jaar uitgetrokken vanaf 2019.
 • Er gaat 4,6 miljoen euro extra naar Pantar, de stichting die Amsterdammers met een arbeidshandicap aan werk helpt.

Lagere lasten

Voor het vierde jaar op rij gaan de lasten voor Amsterdammers omlaag, daar wordt 7 miljoen voor uitgetrokken:

 • Het drinkwatertarief daalt met 6 procent.
 • De rioolheffing daalt met 2 procent.

Infrastructuur

 • Er gaat 11,6 miljoen euro naar de voorbereiding voor de Javabrug over het IJ.
 • Twee nieuw IJ-veren komen erbij (8 miljoen euro samen).
 • Er gaat 1,5 miljoen euro naar de voorbereiding voor metrostation Sixhaven direct ten noorden van het IJ.
 • Naar het toetsten van de constructieve veiligheid van bruggen gaat 5,3 miljoen euro extra.

Vluchtelingen

Er gaat extra geld naar de opvang en ondersteuning van vluchtelingen, in aanvulling op rijksmiddelen:

 • Er gaat 3,8 miljoen euro extra naar de Amsterdamse aanpak om statushouders snel te integreren en aan passend werk of een opleiding te helpen.
 • Naar tijdelijke huisvesting van statushouders gaat 3 miljoen.
 • Naar bijzondere bijstand voor statushouders gaat 1,9 miljoen extra.
 • B en W trekken 2 miljoen euro uit voor de bed-bad-brood-regeling in 2018.
 • Naar taalcoaches voor statushouders gaat 0,5 miljoen euro.

Versterken eigen organisatie en financiën op orde

Wethouder Kock (financiën): ‘We blijven inzetten op versterking van onze financiële organisatie, juist nu die langzaam op orde komt en Amsterdam bijna financieel in control is. De financiën zijn flink versterkt in deze collegeperiode, zo is de begroting opgeschoond, zijn reserves opgeheven, is er één concernadministratie gekomen en is er voor het eerst een model gebruikt om de begroting mee te laten bewegen met de groei van de stad.’

 • Gemeentelijke uitgaven (lonen en materieel) worden deels aangepast aan het prijsniveau dus verhoogd voor inflatie, daar wordt 25,3 miljoen euro voor uitgetrokken (in 2018). Dit gebeurt ook voor subsidies, daar gaat 5,6 miljoen extra naartoe in 2018.
 • De interne controle van de administratieve organisatie (AO/IC) wordt versterkt met 3,8 miljoen euro t/m 2019, en ook het Bureau Integriteit wordt versterkt.
 • Het budget van de griffie wordt vergroot voor de uitvoering van de methode Duisenberg en ook het budget van de accountant ACAM wordt vergroot (samen 500.000 euro per jaar).
 • Er gaat 500.000 euro naar het uitvoeren van doelmatigheidsonderzoeken.
 • Doordat 61 reserves en 21 voorzieningen zijn opgeheven, valt er 5,3 miljoen euro vrij in 2017.

Jaarrekening 2016

Op 17 mei werd ook de Jaarrekening 2016 gepresenteerd, met een positief rekeningresultaat van 104,4 miljoen. De jaarrekening werd gepresenteerd met een goedkeurende verklaring van de ACAM, de accountant.

De algemene beschouwingen zijn op 7 en 8 juni in de raad. De Voorjaarsnota 2017 wordt 19 juli vastgesteld door de raad. De jaarrekening wordt 28 juni door de raad vastgesteld.