AMSTERDAM - De gemeenteraad heeft vorig jaar 78 miljoen euro uit het Klimaatfonds beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de nieuwe plannen van het college van B en W voor versnelde verduurzaming van de stad, waarbij zoveel mogelijk Amsterdammers aan het werk komen en blijven. Vandaag presenteert de gemeente de concrete plannen voor de besteding van deze middelen in de Uitvoeringsagenda Duurzame Stad, Duurzame Banen. De agenda bevat onder meer plannen voor het plaatsen van extra zonnepanelen op corporatiecomplexen, het sneller aardgasvrij maken van wijken en het sneller isoleren van woningen.


Wethouder Van Doorninck (Duurzaamheid): "Om van Amsterdam een duurzame en klimaatneutrale stad te maken moet er veel gebeuren. Door nu, sneller dan gepland, concrete maatregelen te nemen, slaan we meerdere vliegen in één klap: ons energieverbruik gaat omlaag, de opwek van schone energie gaat omhoog én we creëren werkgelegenheid. Met deze Uitvoeringsagenda laten we concreet zien wat we samen met onze partners in 2021 en 2022 gaan doen en al hebben gedaan."

Zes duurzame motoren

Met de 78 miljoen euro uit het Klimaatfonds investeert de gemeente in zes zogenaamde motoren om Amsterdam sneller te verduurzamen: Zon-, Warmte-, Vastgoed-, Klimaatadaptatie-, MKB- en Renovatie- en Isolatiemotor. In de Zonmotor stelt de gemeente een subsidie beschikbaar aan corporaties om ook op de ingewikkelde daken zonnepanelen te kunnen plaatsen. Hiermee worden in de komende 2,5 jaar 32.000 zonnepanelen versneld geplaatst op daken die anders pas over een aantal jaar aan de beurt zouden komen.

Warmtemotor

De Warmtemotor is met een investering van 50 miljoen euro de grootste motor. De gemeente legt samen met vele partner warmtenetten aan om 10.000 woningen op aan te sluiten en dus van het gas af te koppelen. In de Vastgoedmotor worden 40 panden van de gemeente versneld verduurzaamd en de Klimaatadaptatiemotor zorgt voor 100 extra groene plekken in de stad. Het midden- en kleinbedrijf wordt ondersteund bij de verduurzaming van panden en gestimuleerd bij de ontwikkeling van innovatieve duurzame producten en diensten. Tenslotte worden er 10.000 woningen van corporaties geïsoleerd, 3.000 woningen van VvE's gerenoveerd en organiseert de gemeente voor woningeigenaren per woningtype collectieve inkooptrajecten van verduurzamingsmaatregelen.

Meer vakmensen voor duurzaamheid

Alle projecten die voortkomen uit de zes duurzame motoren leveren baankansen op in sectoren als de (installatie)techniek en de bouw: sectoren waar de komende jaren steeds meer werk in komt en die onmisbaar zijn voor het behalen van de klimaatdoelen van Amsterdam. Aan Amsterdammers die omzet of werk verloren zijn door de coronacrisis biedt de gemeente perspectief op (om)scholing en een nieuwe carrière in de duurzaamheidssector. Hiervoor ontwikkelen werkgevers, het MBO, private opleidingsinstituten, brancheorganisaties en de gemeente samen leerwerktrajecten en gerichte opleidingen. Kandidaten vinden op deze manier een goede aansluiting op de beschikbare vacatures bij de betrokken werkgevers. Er wordt ook sterk ingezet op de uitbreiding van stageplekken voor studenten en de mogelijkheden voor nieuwe en bestaande vakmensen om zich verder te ontwikkelen in hun vak.

Wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): "Met de Duurzame Banenmotoren investeren we in werkgelegenheid die direct bijdraagt aan de duurzaamheidsambities van de stad. We willen starters en zij-instromers stimuleren om te kiezen voor een carrière in de duurzaamheidssector. Hiermee verbreden we ook meteen de Amsterdamse arbeidsmarkt, die hierdoor minder afhankelijk is van toerisme en flexwerk en die de lokale economie versterkt."