AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam investeert de komende jaren 20 miljoen euro extra in het plan Versterking Aanpak Dakloosheid. Door deze investering komen 300 tot 400 extra woningen en opvangplekken beschikbaar, is er de komende jaren plek voor 250 mensen in de winteropvang en wordt er meer geïnvesteerd in preventie van dakloosheid. Door meer opvangplekken, huisvesting en intensieve begeleiding wordt er gezorgd voor perspectief voor deze groep. In het bijzonder is er aandacht voor groepen waarvoor nu te weinig oplossingen beschikbaar zijn, zoals economisch daklozen, jongvolwassenen, lhbtiq+-personen, gezinnen en kwetsbare ongedocumenteerden en dakloze EU-burgers.

Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Opvang): “De groep dak- en thuisloze mensen groeit. De afgelopen jaren is de bestaanszekerheid van mensen verder onder druk komen te staan door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie. Dit zorgt ervoor dat meer mensen in de problemen komen en dakloos raken. Ieder mens verdient een goed vangnet. Met deze investering zorgen we niet alleen voor meer opvangplekken, maar voorkomen we dat veel mensen nog verder in de problemen raken.”

Extra opvangplekken en winteropvang
De 300 tot 400 opvangplekken bestaan onder andere uit extra dag- en nachtopvang, extra zorg voorzieningen, minstens 140 opvangplekken voor economisch daklozen en flexwoningen. De afgelopen jaren is er in Amsterdam op verschillende manieren winteropvang georganiseerd. Door de extra investering kunnen er voor de komende jaren 250 opvangplekken gecreëerd worden voor de winteropvang voor dak- en thuislozen met een regiobinding. Onder begeleiding van zorgaanbieders wordt er net zoals het afgelopen jaar gewerkt aan perspectief.

Preventie en zorg
Naast het creëren van extra opvangplekken wordt er ook extra geïnvesteerd in ondersteuning en preventie. De gemeente biedt ‘bijstand-in-één-dag’, snellere schuldhulpverlening en experimenteert met korte schuldsaneringstrajecten. Voor jongeren wordt de bestaanszekerheid versterkt via verschillende trajecten, zoals het Jongerenpunt.

Het aantal inloophuizen in de stad wordt uitgebreid en de subsidie voor onafhankelijke cliëntondersteuning door het daklozenkantoor wordt verlengd en uitgebreid. Voor dakloze EU-burgers die in de problemen komen door malafide werkgevers wordt het aantal opvangplekken uitgebreid met behulp van de inloopvoorziening van AMOC, zodat ook deze groep mensen niet verder in de problemen komt. Daarnaast wordt er in samenwerking met de regiogemeenten gestart met de ontwikkeling van een aanpak voor economisch dak- en thuislozen.

Wooncrisis
Permanente huisvesting in Amsterdam is voor een deel van de groep dak- en thuislozen niet mogelijk. Daarom ondersteunt de gemeente, in afstemming met andere gemeenten, ook mensen die woonruimte zoeken buiten Amsterdam. De extra investering maakt maatwerk en intensieve begeleiding mogelijk. Zo wordt er op verschillende manieren aan perspectief gewerkt.

Versterking Aanpak Dakloosheid
Met de Versterking Aanpak Dakloosheid (2023-2026) wordt invulling gegeven aan het plan uit het coalitieakkoord om meer te investeren in de opvang en preventie van dakloosheid. In totaal wordt er voor 62 miljoen euro geïnvesteerd. De middelen komen voor een deel uit het Nationaal Actieplan Dakloosheid van het Rijk (9,5 miljoen euro op jaarbasis), de gemeente Amsterdam voegt nog eens 20 miljoen euro extra toe aan al bestaande middelen voor de aanpak. De aanpak is ontwikkeld in samenwerking met betrokken partijen in de uitvoer zoals cliëntorganisaties, belangenbehartigers, buurtteams en zorgaanbieders zoals HVO Querido, de Regenboog Groep, het Leger des Heils en Veldwerk.