AMSTERDAM - Het college van B en W investeerde in 2021 ruim 1 miljard euro in de stad: meer dan ooit tevoren. Het geld is onder meer besteed aan wijkvoorzieningen, zorgcentra, sportvelden, bouwgronden, scholen, het onderhoud van kades en bruggen, veiligheid en cultuur.


Door de investeringen in de stad steeg de externe schuld in 2021 met 550 miljoen euro van 6,1 miljard naar 6,7 miljard euro. Dat staat in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2021.

In het jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat in de begroting voor 2021 is vastgesteld. De begroting van 2021 heeft een totale omvang van 7,9 miljard euro, en is daarmee de grootste gemeentebegroting van het land. Dit is het laatste jaarverslag van het huidige college.

Het jaarverslag laat door de gevolgen van de coronacrisis tegenvallende eigen inkomsten als toeristenbelasting, parkeerinkomsten en dividenden zien. In totaal waren in 2021 de gederfde inkomsten en extra uitgaven vanwege de coronacrisis 371,4 miljoen euro, nog los van de extra uitgaven voor onder andere de Tozo (zo'n 220 miljoen euro) en de GGD (141 miljoen euro), waar directe rijksbijdragen tegenover staan. In 2020 waren de gederfde inkomsten en extra uitgaven vanwege corona ongeveer 320 miljoen euro.

Amsterdam haalde in 2021 235,8 miljoen euro op aan parkeergelden en 231,6 miljoen aan onroerendezaakbelastingen. De gemeente kreeg 42,4 miljoen euro binnen aan toeristenbelasting. Ter vergelijking: voor corona, in 2019, waren de inkomsten uit toeristenbelasting 133,6 miljoen euro.

Wethouder Simone Kukenheim (Financiën, waarnemend): "Vorig jaar stond vooral in het teken van de coronacrisis, net als het jaar daarvoor. Die crisis had een enorme impact op het sociale en economische stelsel van onze stad. Ik ben tevreden dat we ondanks de tegenvallende inkomsten meer dan ooit hebben kunnen investeren in Amsterdam. Want juist in een crisis moet je anticyclisch investeren, de stad de crisis uit investeren. Daarnaast hebben we ons zo veel mogelijk ingezet om Amsterdammers en ondernemers te helpen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen."

De gemeente kwam met steunmaatregelen voor ondernemers op het gebied van belastingen, leges en huur van gemeentelijk vastgoed. Ook kwam er een steunplan voor de kunst-, cultuur- en sportsector en een actieplan voor de ondersteuning van zelfstandigen.

Daarnaast werkt het college aan herstel door te blijven investeren in de economie. Het duurzaam en sociaal herstelpakket moet zoveel mogelijk inwoners van de gemeente aan het werk helpen en houden. Op het gebied van onderwijs worden opgelopen onderwijsachterstanden ingelopen met een pakket aan maatregelen, zoals extra onderwijsuren, extra zomerscholen, gratis laptops en internetverbindingen. En ook in 2021 was er het corona-offensief tegen armoede en schulden.

Positief rekeningresultaat

Het rekeningresultaat van het Jaarverslag 2021 is 80,8 miljoen euro. Dit komt grotendeels door het vrijvallen van 55 miljoen euro uit de voorzieningen voor het Afval Energie Bedrijf, die in 2019 waren ingesteld voor mogelijke afwaardering van AEB door de veiligheidsproblemen die toen speelden. Dit bedrag valt vrij omdat het door de in december 2021 afgesloten verkoopovereenkomst niet meer nodig is voor AEB. Het rekeningresultaat gaat naar de algemene reserve van de gemeente, de buffer waarmee financiële tegenvallers op worden gevangen.

Accountantsverklaring

Het jaarverslag wordt gepresenteerd met een goedkeurende accountantsverklaring (voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid van de gepresenteerde jaarcijfers).

Vooruitblik

Ondanks het positieve rekeningresultaat zijn de financiële opgaven en onzekerheden groot. De Amsterdamse financiën, net als die van andere overheden, worden fors geraakt door de toenemende inflatie en stijgende lonen en kosten. Tegelijkertijd is er een forse investeringsopgave en zijn er minder gemeentelijke inkomsten.

Het Rijk zal de komende tijd meer duidelijkheid geven over de hoogte van de middelen die gemeenten de komende jaren kunnen verwachten. Ook gaat het Rijk een aantal andere belangrijke besluiten nemen over onder andere de huisvestingsopgave, jeugdzorg, duurzaamheid en het klimaat. Deze besluiten zullen veel vragen van gemeenten wat betreft uitvoering, maar ook wat betreft kosten. Zij zullen impact hebben op de begroting van Amsterdam.

Het Jaarverslag 2021 wordt op 22 juni door de gemeenteraad behandeld. Voor het complete Jaarverslag 2021 zie: www.amsterdam.nl/financien