AMSTERDAM - Het college van B en W investeerde in 2019 700 miljoen euro in de stad. De grootste investeringen zijn gedaan in bouwgronden, schoolgebouwen en in de openbare ruimte en infrastructuur, zoals tunnels, wegen, kades, bruggen en verkeerssystemen. Dat staat in het vandaag gepubliceerde Jaarverslag 2019. In het jaarverslag legt het college verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat in de begroting voor 2019 is vastgesteld. De begroting van 2019 heeft een totale omvang van 6,1 miljard euro.


Wethouder Everhardt (Financiën): ”Het voelt tegenstrijdig om nu het jaarverslag van vorig jaar te publiceren. Enerzijds staan er mooie beleidsresultaten in, zoals 700 miljoen euro aan investeringen in de stad. Aan de andere kant zitten we midden in een crisis, die grote maatschappelijke en economische gevolgen heeft voor onze bewoners en ondernemers, en die ook voor financiëletekorten zal zorgen in de gemeentebegroting van volgend jaar.”

De coronacrisis heeft geen invloed op het Jaarverslag 2019, maar heeft grote gevolgen voor de financiën in 2020 en daarna. De crisis kan leiden tot een begrotingstekort van 275 tot 360 miljoen euro in 2020, afhankelijk van het verloop.

Bijzonderheden in het Jaarverslag 2019
De crisis bij het Afval Energie Bedrijf (AEB) in 2019 heeft invloed op dit jaarverslag, vanwege het opnemen van een voorziening voor het AEB van 75 miljoen euro voor het risico van een lagere boekwaarde van de deelneming.

In 2019 startte het programma voor het noodzakelijke herstel van de kademuren en bruggen in de stad. Voor investeringen in dit programma is de komende jaren 300 miljoen uitgetrokken.

Sinds 2017 hebben Amsterdammers de mogelijkheid om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht. Dit levert de gemeente in 2019 53,5 miljoen euro op aan afkoopsommen. Dat bedrag gaat grotendeels naar de reserve financiering erfpacht, die is bedoeld voor de financiering van de waarde van de in erfpacht uitgegeven gronden.

Door de investeringen in de stad steeg de externe schuld in 2019 met 495 miljoen naar 5,3 miljard euro.Amsterdam haalde in 2019 133,6 miljoen euro op aan toeristenbelasting en 253,5 miljoen aan parkeergelden.

Negatief rekeningresultaat
Het rekeningresultaat van het Jaarverslag 2019 is 83,1 miljoen euro negatief. Dit komt vooral door de tekorten bij de jeugdzorg en jeugdhulp en door de voorziening die is getroffen voor het Afval Energie Bedrijf (AEB).

Accountantsverklaring

Het jaarverslag wordt gepresenteerd met een goedkeurende accountantsverklaring op het onderdeel getrouwheid. Dat houdt in dat de rekening een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid.

Op het onderdeel rechtmatigheid heeft het jaarverslag een accountantsverklaring met beperking op het onderdeel inkoop. Dat houdt in dat de verantwoorde baten en lasten en de balansmutaties niet allemaal in overeenstemming met wet- en regelgeving tot stand zijn gekomen.

Het totaal van deze afwijking is 80,6 miljoen euro. De oorzaken van deze onrechtmatige uitgaven zijn de doorwerking van onrechtmatigheid uit voorgaande jaren en het niet volgen van de Europese aanbestedingsregels. De gemeente heeft in 2019 in totaal voor 2,2 miljard euro ingekocht. Het college heeft maatregelen genomen zodat scherper wordt gecontroleerd dat de aanbestedingsregels bij inkoop worden gevolgd.

Het Jaarverslag 2019 wordt op 10 en 11 juni door de gemeenteraad behandeld.

Voor het complete Jaarverslag 2019 zie: www.amsterdam.nl/financiën