AMSTERDAM - Het college van B en W investeerde € 0,8 miljard in de stad in 2018. Dat staat in het Jaarverslag 2018 dat het college vandaag presenteert. In het jaarverslag legt het college van B en W verantwoording af over de uitvoering van het beleid dat in de begroting voor 2018 is vastgesteld. De grootste investeringen zijn gedaan in bouwgronden, onderwijshuisvesting en infrastructuur.

Een aantal beleidsresultaten van 2018 zijn: Er is gestart met de bouw van meer dan 8.600 woningen, de Noord-Zuidlijn is in gebruik genomen, de voorschoolse educatie is uitgebreid naar 16 uur en de leeftijd verlaagd naar 2 jaar, er zijn meer dan 5.500 Amsterdammers met een uitkering aan het werk geholpen, ruim 3.000 banen kwamen erbij door de uitbreiding van buitenlandse bedrijven, het vaarbeleid wordt veranderd zodat er meer rust op het water komt en 1.050 statushouders hebben een woning gekregen. Om de overgang naar een klimaatneutrale stad te versnellen is het programma Amsterdam Klimaatneutraal 2050 gestart en in 20 buurten is de gemeente met bewoners in gesprek over het aardgasvrij maken van hun wijk.

Investeringen
Het afgelopen jaar is € 0,8 miljard euro geïnvesteerd in de stad. De grootste investeringen in de stad zijn vooral gedaan in:
• Het bouwrijp maken van grond en het inrichten van de openbare ruimte en infrastructuur
• Onderwijshuisvesting
• De Noord-Zuidlijn
• De openbare ruimte zoals kades, bruggen, tunnels, wegen, verlichting en verkeerssystemen.

Amsterdam haalde € 104, 7 miljoen op aan toeristenbelasting in 2018 en €219,4 miljoen aan parkeerbelasting.

Schuld
Door de forse investeringen steeg de externe schuld in 2018 met € 634 miljoen naar € 4,8 miljard. De solvabiliteit is 58%, ongeveer het dubbele van de VNG norm van 30% voor een voldoende solvabiliteit. De solvabiliteitsratio wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het balanstotaal en geeft het percentage aan waarmee het bezit is gefinancierd met eigen vermogen. De stijging van de solvabiliteit van 48% in 2011 naar 58 % nu is het resultaat van een toename van het eigen vermogen van de gemeente van € 6,6 miljard eind 2011 naar € 8,2 miljard eind 2018.

Rekeningresultaat en tekorten bij jeugdhulp
Het rekeningresultaat is 35,9 miljoen euro negatief. Dit komt mede door de grote tekorten bij de jeugdhulp, waar Amsterdam mee kampte net als veel andere gemeenten. De tekorten liepen op tot 38,3 miljoen euro, door een stijging van het aantal cliënten en door meer verwijzingen naar zwaardere zorg.

61 miljoen euro wordt overgeheveld van de begroting 2018 naar die van 2019. Dit houdt in dat deze € 61 miljoen in 2019 nog uitgegeven kan worden. Het gaat om onder meer geld voor achterstallig onderhoud en het restant van de Joodse tegoeden.

Door het opschonen van de reserves en voorzieningen is in 2018 zo’n 100 miljoen euro vrijgespeeld voor 2019 om weer te investeren in de stad, een bedrag dat al is betrokken bij de uitwerking van het coalitieakkoord 2018-2022.

Accountantsverklaring
Het jaarverslag wordt gepresenteerd met een goedkeurende accountantsverklaring op het onderdeel getrouwheid. Dat houdt in dat de rekening een juist en volledig beeld geeft van de werkelijkheid. Op het onderdeel rechtmatigheid heeft de rekening, net als in 2017, een accountantsverklaring met beperking.

Het totaal van de rechtmatigheidsfouten is ongeveer € 131 miljoen, waarvan €103 miljoen komt door het niet goed volgen van de Europese aanbestedingsregels bij het doen van inkopen. De gemeente koopt jaarlijks in voor in totaal € 2,1 miljard en heeft maatregelen genomen zodat scherper wordt gecontroleerd dat de Europese aanbestedingsregels bij inkoop worden gevolgd.

Het Jaarverslag 2018 wordt op 19 en 20 juni door de raad behandeld. Het college verwerkt het resultaat in de Voorjaarsnota 2019, die volgende week woensdag 15 mei wordt gepresenteerd.

Voor het complete Jaarverslag 2018 zie: www.amsterdam.nl/financien