AMSTERDAM - Burgemeester Halsema neemt samen met de politie en het Openbaar Ministerie een aantal maatregelen om de aantrekkingskracht van de binnenstad op jonge drugsdealers te verminderen. Naar verwachting neemt het aantal straatdealers weer toe als het toerisme straks weer op gang komt. De driehoek wil daar niet op wachten en komt nu met een intensivering van de aanpak.


Straatdealen komt al jaren voor in de binnenstad. Straatdealers bieden vooral aan toeristen echte of nepdrugs aan. Ze hangen rond voor winkels, woningen en horeca en zijn agressief naar omstanders of elkaar. Hierdoor voelen anderen in de buurt zich onveilig. De laatste twee jaar zijn volgens politie, bewoners, ondernemers en sekswerkers de problemen rondom straatdealen verergerd, vooral in de periodes dat er veel 'feesttoeristen' in de binnenstad zijn. De nieuwe straatdealeraanpak geldt in eerste instantie voor de Burgwallen Oude- en Nieuwezijde, de uitgaanspleinen en de tussenliggende gebieden. Het gaat om de volgende maatregelen op het gebied van repressie, zorg en preventie:

  1. Effectievere handhaving politie en gemeente op straatdealers door herinvoering van het gebiedsverbod voor dealers die zich 'hinderlijk ophouden bij gebouwen' (artikel 2.18 APV). Er wordt reeds stevig opgetreden tegen overlast van straatdealers. Door het toevoegen van hinderlijk ophouden bij gebouwen kan de politie effectiever en sneller optreden.
  2. Meer lik-op-stuk via een slimmere en gerichtere inzet via het strafrecht. Zo zal het OM zodra de maandelijkse acties van de politie op straatdealers weer van start gaan fysiek op het basisteambureau aanwezig zijn om dagvaardingen in persoon uit te kunnen reiken aan verdachten van straatdealen, met als gevolg dat verdachten al binnen enkele weken in persoon voor een rechter moeten verschijnen.
  3. Pilot met verbeterde toeleiding naar zorg van kwetsbare overlastplegers: in plaats van het opleggen van een langerdurend gebiedsverbod wordt kwetsbare straatdealers en andere overlastplegers een zorg- of hulpaanbod gedaan. Indien het aanbod wordt geweigerd zal alsnog het gebiedsverbod worden opgelegd.
  4. Campagne om bezoekers van de binnenstad, met name 'feesttoeristen' te stimuleren straatdealers te vermijden. Dit zal onderdeel zijn van een bredere binnenstad campagne. Daarnaast komt er een campagne om bewoners en ondernemers te stimuleren overlast van straatdealers te melden.
  5. Verbeterde procedure en opvolging van meldingen over straatdealers. Hierbij zal meer samengewerkt worden tussen politie en gemeente.
  6. Inzet koppel straatcoaches vanaf de zomer. Uit een eerdere pilot is gebleken dat inzet van straatcoaches uit andere stadsdelen in de binnenstad zinvol is bij het herkennen van jonge straatdealers en het analyseren van de straatdealer problematiek. De straatcoaches kunnen ook vaststellen dat er nieuwe kwetsbare jongeren zijn gestart met straatdealen.
  7. Betere informatie-uitwisseling over straatdealers in de binnenstad tussen de politie en gemeente in de binnenstad en die in de woonstadsdelen, bijvoorbeeld over boetes of gebiedsverboden. Zeker bij jonge dealers kan dit interessant zijn, bijvoorbeeld doordat een wijkagent een huisbezoek kan organiseren of het woonstadsdeel een zorgaanbod kan regelen.

De Amsterdamse driehoek heeft eerder dit jaar het voornemen uitgesproken om het ingezetenencriterium in te voeren met als doel de cannabismarkt beheersbaarder te maken. Dat betekent dat alleen ingezetenen van Nederland een coffeeshop in Amsterdam mogen bezoeken. De burgemeester heeft de gemeenteraad toegezegd te onderzoeken wat de effecten van dit I-criterium zouden kunnen zijn op straathandel. Een aantal onderzoeken loopt nu, de eerste resultaten worden voor de zomer verwacht. De effecten van de maatregelen van de straatdealeraanpak en de uitkomst van de onderzoeken worden gebruikt voor de verdere uitwerking van een eventueel I-criterium.

Na de zomer presenteert de burgemeester het tweede deel van de nieuwe aanpak straatdealers. Deze aanpak is onder meer gericht op jongeren voor wie straatdealen een stap is in een criminele carrière. Dit vervolg wordt nu uitgewerkt in nauwe samenwerking tussen gemeente, politie en Openbaar Ministerie. Ook partners als GGD, Jellinek en reclassering zijn hierbij betrokken.