AMSTERDAM - De komende dertig jaar krijgt Amsterdam er 150.000 woningen, 200.000 arbeidsplaatsen en 300.000 nieuwe inwoners bij. Die groei is welkom, maar kan alleen onder bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Welke voorwaarden dat zijn, staat in de ontwerp Omgevingsvisie 2050, die vandaag door het college van B en W is vastgesteld. In de visie staan de keuzes die Amsterdam maakt om richting te geven aan hoe de stad er over 30 jaar uit ziet. Zo is aangegeven waar de nieuwe woningen en bedrijven kunnen komen, welke investeringen in infrastructuur en voorzieningen nodig zijn en hoe de stad en de regio daarmee leefbaarder en groener kunnen worden.

Juist in deze onzekere tijd wil Amsterdam de koers uitzetten voor de toekomst. Het college gaat ervan uit dat, ondanks dat de groei van de economie en het aantal inwoners door corona op dit moment zijn gestagneerd, de stad zich moet voorbereiden op een voortzetting van de recente groei.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): "De afgelopen jaren hebben Amsterdammers hun stad zien groeien en veranderen. Er zijn meer huizen bijgekomen, maar belangrijke investeringen in infrastructuur en groen zijn achtergebleven. Tegelijkertijd is het vastgoed in onze stad verworden tot een beleggingsobject, waardoor de stad onbetaalbaar dreigt te worden voor lagere en middeninkomens. Als we willen dat de stad de komende jaren bereikbaar blijft voor onze kinderen én nieuwe Amsterdammers uit binnen- en buitenland, zullen we de groei de komende dertig jaar moeten omarmen, maar ook duidelijk richting moeten geven en grenzen aan moeten stellen. We bouwen 150.000 nieuwe woningen, maar sparen het groen rond de stad. De auto krijgt daarnaast een ondergeschikte rol en er komt meer ruimte voor de voetganger en de fietser. En we investeren in Noord, Nieuw-West en Zuidoost zodat deze stadsdelen zich kunnen ontwikkelen tot nieuwe stadscentra."

Meer dan één centrum
Op dit moment is Amsterdam uit balans, met één centrum waar alles op gericht is. Daarom wil het college dat Amsterdam een stad wordt met meerdere centra, in Nieuw-West, Zuidoost en Noord. In die stadsdelen wil de gemeente investeren in meer woningen, meer ruimte voor bedrijvigheid en (culturele) voorzieningen. Die ontwikkelingen moeten wel passen bij de unieke kenmerken van elk stadsdeel: elk 'centrum' houdt een eigen gezicht. Het college wil de nieuwe ontwikkelingen een plek geven binnen de bestaande stadsgrenzen: dat betekent de keuze voor verdichten in de bestaande stad en het landschap rondom de stad sparen van bebouwing.

Bereikbaarheid
De afgelopen jaren zijn de benodigde infrastructuur en verbindingen achtergebleven bij de groei van de stad. Daarom wil het college de metroring aan de westkant Amsterdam doortrekken om dit deel van de stad beter bereikbaar te maken, en de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Schiphol.

Drukke straten met veel autoverkeer, als de Lelylaan en Gooiseweg, worden komende jaren herontwikkeld tot zogenaamde 'stadslanen': groene straten waar fiets en openbaar vervoer voorrang hebben. Ook tussen de stadsdelen wordt de bereikbaarheid verbeterd, bijvoorbeeld met twee IJ-oeververbindingen, een Schinkelbrug en een nieuwe fietsbrug over de Amstel. De verbinding met de omliggende gemeenten wordt verder verbeterd met snelle fietsroutes en meer trein-, metro- en busverbindingen.

Groen en duurzaam
Meer woningen bouwen en tegelijkertijd meer groen ontwikkelen is zeker mogelijk. De auto krijgt in de plannen een ondergeschikte rol en daardoor ontstaat er meer ruimte voor groen in de straten en buurten. Er komen nieuwe kleine en grote parken, zoals het Hondsrugpark, de Oeverlanden en op NDSM-Oost. Omdat het besluit over de ontwikkeling van metrostation Sixhaven is uitgesteld, behoudt het Sixhavengebied een groene inrichting.<1/> Ook wil de gemeente het bestaande groen beter benutten, door de Amsterdamse scheggen goed aan te sluiten op de nieuwe kernen in Nieuw-West, Zuidoost en Noord en er daar meer plek komt voor recreatie. In de Omgevingsvisie krijgt ook duurzaamheid een belangrijke plek: de stad wordt zo ingericht dat er ruimte komt voor het opwekken van zonne- en windenergie en hergebruik van materialen en grondstoffen.

Samen stad maken
Het college wil dat het gemakkelijker wordt voor Amsterdammers om mee te praten over ruimtelijke plannen, en dat er meer ruimte komt voor eigen initiatief. Voorbeelden van eigen initiatief zijn bewoners die individueel of in collectieven zoals coöperaties betaalbare huurwoningen bouwen, voorzieningen beheren, energie opwekken, meedoen met de inrichting van de buurt, of lokaal ondernemerschap ontwikkelen. De gemeente onderzoekt de haalbaarheid van een gemeentelijk bouwfonds waaruit Amsterdammers kunnen lenen om hun plannen te financieren.

Mening geven
De komende periode kunnen Amsterdammers laten weten op welke punten de Omgevingsvisie wat hen betreft verbetering en aanscherping nodig heeft. De gemeente organiseert digitale bijeenkomsten over de belangrijkste thema's uit de omgevingsvisie en organiseert een aantal spreekuren. Via de website www.amsterdam.nl/omgevingsvisie kunnen bewoners en belanghebbenden van 21 januari tot en met 3 maart hun zienswijze indienen.

Over de omgevingsvisie
Een omgevingsvisie is een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad, die elke overheid opstelt in het kader van de Omgevingswet. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet wordt het bestaande stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De invoering van de wet is gekoppeld aan de introductie van een digitaal stelsel voor ruimtelijke plannen en regels, en aan een andere manier van werken.