AMSTERDAM - Vanaf 1 april 2020 vervangt de gemeente Amsterdam tijdelijke winteropvang voor dak- en thuislozen door een permanente 24-uursopvang voor de meest kwetsbare groepen. Het gaat om 104 extra plekken voor mensen met een zorgvraag. Het doel is om hen door middel van screening een passend traject te bieden waarmee ze uitzicht krijgen op herstel en een permanent dak boven het hoofd.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “Ik ben blij met deze stap. De winteropvang van 1 december tot 1 april is een tijdelijk vangnet waar veel mensen die geen binding met de stad hebben gebruik van maken. Vanaf komend voorjaar breiden we de opvang van de meest kwetsbare groepen uit. Zij worden gericht begeleid om blijvend uit hun situatie van dakloosheid te raken. Zo bieden we mensen een springplank naar herstel en weer een zelfstandig bestaan.”

In de nieuwe situatie vindt bij aanmelding voor opvang eerst een zorgvuldige screening plaats waarna een passend traject wordt gestart. Voor Nederlandse daklozen gaat het dan bijvoorbeeld om het opstarten van zaken als de uitkering, een briefadres en zorgverzekering, plaatsing op de wachtlijst voor een voorziening of een overdracht naar de gemeente waar men binding mee heeft. Voor EU-burgers en mensen van buiten de EU gaat het om stabiliseren, het voorzien in medicatie en een snelle overdracht naar zorg in het land van herkomst.

Amsterdam heeft al geruime tijd te maken met een groeiende vraag naar opvang in de stad door verschillende groepen dak- en thuislozen. In juli 2019 heeft het college van B en W daarom 10 miljoen extra geïnvesteerd in begeleiding van cliënten die zelfstandig kunnen wonen. Daarnaast is een Taskforce Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen benoemd die het gehele probleem in kaart brengt en maatregelen neemt om knelpunten in de keten weg te nemen.

Het vervangen van de tijdelijke winteropvang voor een structurele opvang voor ruim 100 van de meest kwetsbare dak- en thuislozen met een zorgvraag, is een van de maatregelen uit het coalitieakkoord. Het is een belangrijke stap om de meest kwetsbare mensen eerste opvang en perspectief op duurzaam herstel te bieden. Het college van B en W verwacht hiermee dat de verstoring van de openbare orde vermindert en dat de druk op de crisisbedden in de GGZ door niet-rechthebbende daklozen afneemt.

Het groeiende aantal dak- en thuislozen is niet alleen een Amsterdams probleem. Volgens het CBS is het aantal daklozen in Nederland in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen in 2019. Daarom sturen de wethouders Zorg van de G4 begin volgende week een brandbrief aan staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarin pleiten zij onder meer voor meer woonplekken en extra financiering.